VIKTIG INFORMATION
På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av Swedish Stirling webbplats endast avsedd och tillgänglig för personer som är bosatta och befinner sig i Sverige samt till behöriga personer som är bosatta och befinner sig i jurisdiktioner utanför USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

Swedish_Stirling-preferensaktie-header-1-scaled.jpg

Den 9 november 2022 offentliggjorde styrelsen för Swedish Stirling avsikten att genomföra en nyemission av stamaktier om cirka 200 MSEK före transaktionskostnader med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Den 29 november 2022 beslutade styrelsen om Företrädesemissionen, inklusive slutliga villkor, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman som hölls den 28 november 2022. Den 22 december 2022 offentliggjorde Swedish Stirling att ett produktförsäljningsavtal med Glencore är osannolikt och att teckningsperioden i Företrädesemissionen därför förlängs till den 31 januari 2023. De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt information om Swedish Stirling redovisas i det prospekt som offentliggjordes den 5 december 2022 samt det tilläggsprospekt som offentliggjordes den 2 januari 2023. Aktieägare och andra investerare som innan tilläggsprospektet offentliggjordes redan hade tecknat eller anmält sig för teckning av stamaktier har rätt att återkalla sin teckning eller anmälan. Återkallelserätten gäller under perioden från och med den 3 januari 2023 till och med den 31 januari 2023. Närmare instruktioner för att återkalla en anmälan finns i tilläggsprospektet. All relevant dokumentation och kommunikation avseende Företrädesemissionen finns tillgänglig nedan under ”Dokument”.