Företrädesemission 2022

VIKTIG INFORMATION
På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av Swedish Stirling webbplats endast avsedd och tillgänglig för personer som är bosatta och befinner sig i Sverige samt till behöriga personer som är bosatta och befinner sig i jurisdiktioner utanför USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

Företrädesemission 2022
Den 9 november 2022 offentliggjorde styrelsen för Swedish Stirling avsikten att genomföra en nyemission av stamaktier om cirka 200 MSEK före transaktionskostnader med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Styrelsen har föreslagit att en extra bolagsstämma, som kommer att hållas den 28 november 2022, bemyndigar styrelsen att besluta om företrädesemissionen. För ytterligare information om den avsedda företrädesemissionen, se Swedish Stirlings pressmeddelande från den 9 november 2022 som finns tillgängligt nedan.