Hållbart företagande

För Swedish Stirling har frågor kring resurseffektivitet, miljöomsorg, produktionseffektivitet och arbetsgivaransvar i mångt och mycket gått hand i hand med en sund och stabil finansiell utveckling av verksamheten. Bolagets hållbarhetsarbete tar sin utgångspunkt utifrån en väsentlighetsanalys där de mest relevanta frågorna rörande hållbart företagande löpande identifieras och diskuteras i ledning och styrelse. Sedan starten och fram tills idag har bolagets huvudfokus primärt varit forskning och utveckling. De mest centrala och relevanta frågorna ur ett hållbarhetsperspektiv har därför varit finansiell uthållighet, affärsmässighet och samverkan, samt att skapa rutiner och regelverk för att kontinuerligt minska den egna verksamhetens påverkan på miljön.

 

Finansiellt ansvar 

Swedish Stirling arbetar för att säkerställa en finansiell utveckling som gör det möjligt för företaget att investera i fortsatt utveckling. Därigenom skapas värde för ägare, medarbetare och samhälle – på kort och lång sikt. För att säkerställa Bolagets framtida rörelsekapitalbehov genomfördes i mars 2019 en företrädesemission av konvertibler om 79,5 MSEK, samt en riktad emission av konvertibler om 53 MSEK i oktober 2019. Bolaget har under 2019 också fokuserat på att ytterligare marknadsföra och introducera PWR BLOK för den sydafrikanska ferrokromindustrin, vilket resulterat i att avtal ingåtts med landets två stora aktörer – Glencore och Samancore. Detta tryggar och säkerställer företagets fortsatta finansiella utveckling.

 

Affärsmässigt ansvar 

En av bolagets viktiga och vägledande principer som genomsyrar all verksamhet är Fairness. Det innebär bland annat att företaget bara ingår i affärer med kunder som faktiskt gynnas av affären. Det betyder också att Swedish Stirling inte accepterar att betala oskäliga ersättningar eller förmåner till någon för att ingå i en affärsuppgörelse eller att själv ta emot sådana ersättningar. Swedish Stirling strävar alltid efter att varje affär långsiktigt ska vara hållbar, dvs. ekonomiskt sund och konkurrenskraftig i sig själv och inte beroende av offentliga bidrag eller subventioner.

 

Miljömässigt ansvar 

Swedish Stirling levererar produkter och lösningar som ger kunderna klimatpositivt producerad elektricitet till konkurrenskraftiga priser. Bolagets produkt – PWR BLOK 400-F – kommer att ge kraftigt sänkta koldioxidutsläpp och därmed bidra till att uppnå FN:s mål för en global hållbar samhällsutvecklingen. Att återvinna all energi ur den sydafrikanska ferrokromindustrins restgaser med PWR BLOK 400-F skulle minska koldioxidutsläppen från Sydafrika med nästan 2 000 000 ton årligen. Det är tre gånger så mycket som det svenska inrikesflyget släpper ut. På kort sikt tar bolaget också miljömässigt ansvar både genom att jobba utifrån rutiner och regelverk som minskar den egna verksamhetens miljöpåverkan, samt genom att samarbeta med leverantörer som har högt ställda miljö- och kvalitetskrav som exempelvis ISO 14001 och ISO 9001-certifiering, samt fordonsindustrins kvalitetsstandard IATF 16494.

 

Framtida hållbarhetsarbete och redovisning

I och med att Swedish Stirling inleder egen produktion i större skala under 2020 och de kommande åren avser bolaget att göra en ny hållbarhetsanalys med större fokus på den egna produktionens miljöpåverkan. Arbetet kommer att inledas under andra halvåret 2020 och ambitionen är att ta fram nya rutiner, regelverk och relevanta nyckeltal för bolagets samlade hållbarhetsarbete, samt att redovisa detta i en separat hållbarhetsredovisning från och med årsskiftet 2020/21.