Bolagsstyrning

Swedish Stirling AB (publ) (”Bolaget”) är ett svenskt publikt bolag med organisationsnummer 556760-6602. Styrelsen har sitt säte i Göteborg. Swedish Stirlings bolagsstyrning är, utöver vad som följer av svensk lag, förordningar och föreskrifter, tillämpliga EU förordningar, god sed på aktiemarknaden och Nasdaq First North’s Rule Book for Issuers, baserad på Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) och tillämpliga anvisningar, som finns tillgängliga på bolagsstyrning.se. Koden gäller för svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, för närvarande Nasdaq Stockholm och NGM Equity. Enligt Nasdaq First North’s Rule Book for Issuers ska bolag noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market tillämpa Koden. Swedish Stirlings aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market och Swedish Stirling tillämpar därför Koden.


Likvidation

Swedish Stirling beslutade i mars 2023 om likvidation av verksamheten. Likvidator är Advokat Hans Andersson, Advokatbyrån Kaiding.

Beslutet om likvidation innebär att likvidatorn träder i styrelsens och verkställande direktörens ställe samt att det inte sker något val av funktionärer.

Bolagsstämma

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman Bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämman kan avgöra varje fråga i Bolaget som inte uttryckligen faller under ett annat bolagsorgans exklusiva kompetens.

Av dagordningen för bolagsstämman följer vilka ärenden som är föremål för beslut av bolagsstämman respektive vilka ärenden som är informationspunkter. Ärenden på dagordningen som kräver beslut av bolagsstämman är föremål för bindande omröstning genom att aktieägarna röstar för eller emot alternativt avstår från att rösta i frågan. Alla aktieägare har vidare rätt att, i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen, på bolagsstämman ställa frågor till styrelsen och VD om de ärenden som tas upp på bolagsstämman och bolagets förhållanden till annat koncernföretag samt vid årsstämman ställa frågor om bolagets och koncernens ekonomiska situation.

En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid en bolagsstämma ska skriftligen begära detta hos styrelsen. Begäran ska ha kommit Bolaget tillhanda minst sju veckor före bolagsstämman, eller i sådan tid att ärendet kan införas i kallelsen. Vad gäller förslag till beslut i ärenden som redan finns upptagna på dagordningen och där det inte följer av lag att förslag måste framläggas viss tid i förväg, har aktieägare rätt att lägga fram sådana förslag under perioden fram till dess att bolagsstämman hålls (inklusive under bolagsstämman).

Rätt att delta på bolagsstämman

För att få delta i stämman ska aktieägare anmäla sig hos Bolaget senast den dag som anges i kallelsen.Aktieägare som inte kan delta på stämman personligen får företrädas av ombud med fullmakt. I samband med kallelsens utfärdande lämnas information om formerna för bolagsstämman samt tid och sätt för anmälan till bolagsstämman.

Verkställande direktören och ledande befattningshavare

Swedish Stirling verkställande direktör är ansvarig inför styrelsen och ansvarar enligt aktiebolagslagen för den löpande förvaltningen av Bolagets angelägenheter enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Valberedning

Valberedningen har till uppgift att inför kommande årsstämma lämna förslag avseende styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvode, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma samt förslag om procedur för utseende av valberedning inför nästkommande årsstämma.