Bolagsstyrning

Swedish Stirling (”Bolaget”) är ett svenskt bolag med organisationsnummer 556760-6602. Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) gäller för svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, för närvarande Nasdaq Stockholm och NGM Equity. Swedish Stirling omfattas därmed inte formellt av Koden. Bolaget tillämpar inte för närvarande Koden, men avser att följa denna inom en snar framtid.


Bolagsstämma

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman Bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämman kan avgöra varje fråga i Bolaget som inte uttryckligen faller under ett annat bolagsorgans exklusiva kompetens.

Rätt att delta på bolagsstämman

Alla aktieägare som är direktregistrerade i den av Euroclear förda aktieboken fem vardagar före bolagsstämman och som har meddelat Bolaget sin avsikt att delta i bolagsstämman senast det datum som anges i kallelsen till bolagsstämman, har rätt att delta i bolagsstämman och rösta för antal aktier de innehar.

Styrelsen

Styrelsen är det högsta beslutande organet efter bolagsstämman och det högsta verkställande organet. Styrelsen ska fortlöpande bedöma Bolagets ekonomiska situation liksom se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen beslutar i frågor som rör Bolagets verksamhetsinriktning, strategi, affärsplan, resurser, kapitalstruktur, organisation, förvärv, större investeringar, avyttringar och årsredovisningar samt andra allmänna frågor av strategisk karaktär.

Verkställande direktören och ledande befattningshavare

Swedish Stirling verkställande direktör är ansvarig inför styrelsen och ansvarar enligt aktiebolagslagen för den löpande förvaltningen av Bolagets angelägenheter enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Valberedning

Valberedningen har till uppgift att inför kommande årsstämma lämna förslag avseende styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvode, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma samt förslag om procedur för utseende av valberedning inför nästkommande årsstämma.