Bolagssordning

1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Swedish Stirling AB. Bolaget är publikt (publ).

2. Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborg kommun.

3. Verksamhet

Bolaget skall bedriva marknadsföring, försäljning, utveckling och tillverkning av förnyelsebara energisystem, företrädesvis stirlingrelaterade, och därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 900 000 kronor och högst 3 600 000 kronor.

5. Antal Aktier

Antal aktier skall vara lägst 90 000 000 och högst 360 000 000.

6. Styrelse

Styrelsen skall, förutom de som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst fyra (4) och högst åtta (8) ordinarie ledamöter.

7. Revisorer

Ett registrerat revisionsbolag skall granska bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och, i förekommande fall, verkställande direktörens förvaltning.

8. Avstämningsbolag

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

9. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman, som bestäms i enlighet med aktiebolagslagen, dels anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara en söndag annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

10. Årstämma

Årsstämma skall hållas inom sex (6) månader efter utgången av varje räkenskapsår. På stämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

(a) Val av ordförande vid stämman;

(b) Upprättande och godkännande av röstlängd;

(c) Godkännande av dagordning;

(d) Val av en (1) eller två (2) justeringsmän;

(e) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

(f) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse:

Beslut

(a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

(b) om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

(c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och, i förekommande fall, verkställande director;

(d) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;

(e) Fastställande av arvoden till styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna;

(f) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter; samt

(g) Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt bolagsordningen eller aktiebolagslagen.

11. Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma skall hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Stockholm.

12. Röstetal

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

13. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.


Nedan finns bolagssordningen för nedladdning.