KV4

Den 7 mars 2020 beslutade styrelsen för Swedish Stirling att ta upp ett konvertibellån om 100 MSEK, genom emission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens beslut godkändes av en extra bolagsstämma den 8 april 2020. Vid en extra bolagsstämma den 28 november 2022 beslutades att ändra villkoren för konvertiblerna på det sätt som framgår av styrelsens förslag till stämman (se nedan). Den 12 december 2022 offentliggjorde Swedish Stirling att konvertibelinnehavare av KV4, i enlighet med tidigare ingångna konverteringsåtaganden, hade påkallat konvertering av 50 procent av det totala utestående lånebeloppet under KV4, motsvarande 50 MSEK, till nya stamaktier i bolaget.

Efter konverteringen uppgår konvertibellånet till 50 MSEK. Konvertering av återstående 50 000 000 konvertibler kan enligt villkoren påkallas av konvertibelinnehavare från och med den 22 december 2022 till och med den tionde bankdagen före lånets slutförfallodag till en konverteringskurs om inledningsvis 8 SEK före omräkning enligt villkoren.

De fullständiga villkoren för konvertiblerna och övrig relevant dokumentation finns tillgänglig nedan.