Vanliga frågor och svar

Nedan finns svar på ett antal vanliga frågor som med jämna mellanrum inkommer till Swedish Stirling. Om svaret på er fundering inte finns i listan nedan, ber vi er höra av er till: @.

 


Övriga frågor

Hur många stirlingmotorer finns det i PWR BLOK?
Varje PWR BLOK består av 14 motorer och har en nominell uteffekt om 400 kW.
 
Kan PWR BLOK används med andra gaser?
En av de unika aspekterna av stirlingmotortekniken är att förbränningen av bränslet sker externt – det är endast den genererade värmen som används. Av den anledningen är kvaliteten på bränslet inte av samma vikt som i förbränningsmotorer och Swedish Stirling kan använda gaser som allmänt anses vara restprodukter utan användningsområde.
 
Även om väsentligen alla typer av brännbara gaser är fullt tänkbara som bränslen i PWR BLOK, är vi i nuläget fullt inriktade på ferrokromindustrin.
 
Varför riktar ni er på den sydafrikanska ferrokromindustrin?
Det viktigaste för Swedish Stirling i nuläget är att bevisa produkten kommersiellt. Då det skett kommer det möjliggöra större projekt, högre produktionsvolymer och ett bredare fokus. Som en lämplig initial marknad har den sydafrikanska ferrokromindustrin identifieras. Swedish Stirling har varit närvarande i regionen sedan 2012 och har goda kontakter med representanter för samtliga större tillverkare. Marknadspotentialen uppskattas till 250 MW, eller 625 PWR BLOK. Då Sydafrika står för en tredjedel av världens ferrokromtillverkning är den globala marknaden ungefär en faktor tre större.
 
Är andra marknader för PWR BLOK tänkbara?
Ja, alla områden där gaser produceras är tänkbara marknader för PWR BLOK. Priset vi kan erbjuda, 17 öre per KWh, är rekordlågt inom greentechsektorn och intressant för alla typer av elintensiva industrier med tillgång till restgaser. I nuläget är vi dock fullt fokuserade på den sydafrikanska ferrokromindustrin.
 
Swedish Stirling och andra stirlingmotortillverkare
Swedish Stirling baserar sin teknologi på en exklusiv licens från Kockums och har med avstamp därifrån demonstrerat världens största (i termer av uteffekt) och mest effektiva stirlingmotor. Vi har i och med vårt samarbetsavtal med Sibbhultsverken gjort det möjligt att producera motorerna till ett pris som kan matcha alla konkurrerande tekniker. Som tillägg till detta har Swedish Stirling också utvecklat och patentansökt en hybridiseringsteknik, vilken gör det möjligt att i en och samma produkt använda flera olika bränslen. Detta är även grunden i PWR BLOK, en produkt som bedöms ha mycket stor marknadspotential. Vår uppfattning är att vi är ensamma i det marknadssegment vi valt att rikta in oss på.
 
Swedish Stirling ser positivt på andra aktörer inom stirlingtekniken, då ökad uppmärksamhet för tekniken som sådan gynnar även oss.