Vanliga frågor och svar

Nedan finns svar på ett antal vanliga frågor som med jämna mellanrum inkommer till Swedish Stirling (Ripasso Energy). Om svaret på er fundering inte finns i listan nedan, ber vi er höra av er till: @.

Om Konvertibelemissionen 2019:

Vid en extra bolagsstämma den 16 januari 2019 beslutades om att genomföra en emission av konvertibler med företrädesrätt för bolagets aktieägare. För samtliga legala villkor gällande konvertibelemissionen hänvisas till prospektet. Hur fungerar det här med konvertibelemissionen i Swedish Stirling ? Förenklat så är det ett lån till Swedish Stirling , med en möjlighet att konvertera lånet till aktier efter två år. För varje aktie man har i Swedish Stirling får man teckna en konvertibel för 1 kr. Varje konvertibel löper sedan under 2 år med tio procents ränta som betalas ut varje kvartal i efterskott. Efter två år kan man begära att få konvertera sina konvertibler till aktier. 10 konvertibler kan då konverteras (bytas) till en aktie i bolaget. När kan man teckna sig för konvertibler? Teckningsperioden är från och med 11 februari till och med den 26 februari 2019. Om man inte vill konvertera till aktier efter två år kan man istället få tillbaka placerat kapital? Ja det kan man göra. Det handlar ju om ett lån som löper över ca 2 år. Jag är aktieägare i Swedish Stirling men har inte fått något brev om detta. Varför och hur får jag tag i en anmälningssedel? Anmälningssedeln och emissionsredovisningen skickas vecka 7 (11–15 februari 2019) till samtliga direktregistrerade aktieägare. Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska istället ske enligt instruktioner från förvaltaren. Jag har inga aktier i Swedish Stirling men vill teckna mig för konvertibler. Kan jag det? Ja, men det enda säkra sättet att få konvertibler då är att köpa uniträtter (teckningsrätter). Dessa handlas på NGM Nordic MTF under perioden från och med 11 februari 2019 till och med 22 februari 2019, samt med betalade tecknade units (BTU) på NGM Nordic MTF från och med den 11 februari 2019 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket och omvandlingen från BTU till konvertibler sker. Du kan också skicka en intresseanmälan till Avanza som är emissionsinstitut via den länk finnas på vår webbsida under konvertibelemission 2019 och som är tillgänglig från och med den 11 februari. Hur sker tilldelningen? Det framgår av villkoren i prospektet. I första hand ska tilldelning ske till dem som även tecknat units med stöd av uniträtter och som på anmälningssedeln angett detta. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal utnyttjade uniträtter och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda units och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Jag förstår inte riktigt alla begrepp. Ibland pratar ni om ”konvertibler, ibland om ”units, ibland om ”teckningsrätter” och ibland om ”betalade tecknade units”. Kan ni förklara skillnaderna? De olika begreppen beror på att i i Euroclears system kommer konvertibeln att tecknas i en så kallad unit. Varje unit består av ett konvertibelt förlagslån om nominellt 1,00 kronor. Aktieägare i Swedish Stirling erhåller en (1) uniträtt för varje (1) innehavd aktie. (En uniträtt kan i vissa sammanhang även kallas teckningsrätt – dvs rätten att teckna en konvertibel.) Det krävs en (1) uniträtt för att teckna en (1) unit. Begreppet BTU står för betalade tecknade units. När emissionen registrerats hos Bolagsverket omvandlas BTU:er till konvertibler. I prospektet står det att det att bolaget har rätt att begära konvertering från och med den 16 februari 2021 till och med den 24 februari 2021 och att konverteringskursen då är 2 kronor per aktie om det är bolaget som begär konvertering. Vad betyder detta? Skälet till denna klausul är att det i förhand ska finnas ett regelverk för vad som gäller i den händelse att bolaget inte skulle klara av att återbetala konvertibellånet och därmed undvika långdragna och kostsamma förhandlingar. Om företaget begär konvertering får konvertibelägarna 5 aktier för 10 konvertibler i stället för 1 aktie. Detta är självfallet något som man vill undvika eftersom det skulle innebära en kraftig utspädning. Jag vill handla med både uniträtter och BTU. Var gör jag detta? Handelen sker på NGM Nordic MTF. Listningsnamnet för uniträtter är ”Ripasso Energy UR” rmed kortnamnet ”RISE MTF UR”. Listningsnamnet för betalade tecknade uniträtter är ”Ripasso Energy BTU” med kortnamnet ”RISE MTF BTU”


Övriga frågor

Hur många stirlingmotorer finns det i PWR BLOK?
Varje PWR BLOK består av 14 motorer och har en nominell uteffekt om 400 kW.
 
Kan PWR BLOK används med andra gaser?
En av de unika aspekterna av stirlingmotortekniken är att förbränningen av bränslet sker externt – det är endast den genererade värmen som används. Av den anledningen är kvaliteten på bränslet inte av samma vikt som i förbränningsmotorer och Swedish Stirling kan använda gaser som allmänt anses vara restprodukter utan användningsområde.
 
Även om väsentligen alla typer av brännbara gaser är fullt tänkbara som bränslen i PWR BLOK, är vi i nuläget fullt inriktade på ferrokromindustrin.
 
Varför riktar ni er på den sydafrikanska ferrokromindustrin?
Det viktigaste för Swedish Stirling i nuläget är att bevisa produkten kommersiellt. Då det skett kommer det möjliggöra större projekt, högre produktionsvolymer och ett bredare fokus. Som en lämplig initial marknad har den sydafrikanska ferrokromindustrin identifieras. Swedish Stirling har varit närvarande i regionen sedan 2012 och har goda kontakter med representanter för samtliga större tillverkare. Marknadspotentialen uppskattas till 250 MW, eller 625 PWR BLOK. Då Sydafrika står för en tredjedel av världens ferrokromtillverkning är den globala marknaden ungefär en faktor tre större.
 
Är andra marknader för PWR BLOK tänkbara?
Ja, alla områden där gaser produceras är tänkbara marknader för PWR BLOK. Priset vi kan erbjuda, 17 öre per KWh, är rekordlågt inom greentechsektorn och intressant för alla typer av elintensiva industrier med tillgång till restgaser. I nuläget är vi dock fullt fokuserade på den sydafrikanska ferrokromindustrin.
 
Swedish Stirling och andra stirlingmotortillverkare
Swedish Stirling baserar sin teknologi på en exklusiv licens från Kockums och har med avstamp därifrån demonstrerat världens största (i termer av uteffekt) och mest effektiva stirlingmotor. Vi har i och med vårt samarbetsavtal med Sibbhultsverken gjort det möjligt att producera motorerna till ett pris som kan matcha alla konkurrerande tekniker. Som tillägg till detta har Swedish Stirling också utvecklat och patentansökt en hybridiseringsteknik, vilken gör det möjligt att i en och samma produkt använda flera olika bränslen. Detta är även grunden i PWR BLOK, en produkt som bedöms ha mycket stor marknadspotential. Vår uppfattning är att vi är ensamma i det marknadssegment vi valt att rikta in oss på.
 
Swedish Stirling ser positivt på andra aktörer inom stirlingtekniken, då ökad uppmärksamhet för tekniken som sådan gynnar även oss.
 

Prenumerera på nyheter från Swedish Stirling

PRESSRELEASER

Pressreleaser

Träffa Swedish Stirling

4
April

DNB SME Conference

Finansiell kalender

26
Mar

Årsrapport

26
Apr

Årsstämma

7
Maj

Kvartalsrapport

Finansiell kalender