Vanliga frågor och svar

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Nedan finns svar på ett antal vanliga frågor som med jämna mellanrum inkommer till Swedish Stirling. Om svaret på er fundering inte finns i listan nedan, ber vi er höra av er till: ir​@swedishstirling.com.


Aktuella frågor just nu

När bedömer ni att ni kommer kunna skriva avtal med Glencore?
Utifrån vårt perspektiv så betraktar vi Glencoreaffären som klar sedan 2 juli när avtalet skrevs på av båda parter. Allt affärsmässigt, så som priser, leveranstider,
garantier m.m., är överenskommet i avtalet. I början av september var Swedish
Stirlings Vd Gunnar Larsson på Glencores anläggning – Lydenburg – för ett första detaljplaneringsmöte för projektet. Nu fokuserar vi gemensamt på att detaljplanera alla tekniska och legala aktiviteter för att kunna starta implementeringen av projektet. Det som återstår för de så kallade ”definitive agreements” är en mängd detaljerade legala dokument som krävs för att vi skall kunna verka på Lydenburgs anläggningsområde, samt att alla gränssnitt mellan bolagen skall vara tydliga.

 

Hur ska ni finansiera Glencoreaffären?
Det kommer ske med lokal bankbelåning och gröna lån. Även externa investerare i projektet är en möjlighet. Inget eller mycket begränsad mängd eget kapital från Swedish Stirling förväntas behövas. Själva finansieringsbehovet för affären uppkommer först då PWR BLOK börjar tillverkas och levereras. Det kommer sannolikt ske först i slutet av 2020 och pågå under hela 2021–22.

 

Ni har precis beslutat om en konvertibelemission om 53 miljoner kronor. Vad ska de pengarna användas till?
Det konvertibellån som beslutats om av den extra bolagsstämman den 20 september kommer främst användas för att driva organisationen, genomföra kostnadssänkningar på PWR BLOK (för att nå 30–40% bruttomarginal), förbereda för skalproduktion samt finansiering av marknads- och försäljningsinsatser. 

 

Hur ser Swedish Stirlings affärsmodell ut? Till Afarak och Glencore har ni sålt en konverteringstjänst. Kommer ni fortsätta att erbjuda finansierade affärer?
Nej det kommer vi inte att göra. Det hade inte varit någon större utmaning för oss att bygga en enorm orderbok redan nu om vi erbjöd samma deal till andra som vi gör till Glencore, men det är ett väldigt kortsiktigt tänkt. Värdet på en PWR BLOK växer för varje dag den bevisas och det naturliga är att kund köper den själv. Vår marknad försvinner inte då det inte finns någon konkurrens, men ett otroligt stort behov av en lösning.  Restgaser har bränts upp i decennier utan att någon kunna gjort något av dem. Vi har helt enkelt en ny unik lösning på ett gammalt känt problem. 

Framtida affärer är tänkta att enkom ske som försäljning av teknologin. Inte att finansiera anläggningar. Det gör förvisso att det tar lite längre för andra kunder att känna sig trygga med att teknologin fungerar, men vi är övertygade om att det är en bättre affärsmodell för framtiden istället för att bygga en stor balansräkning. 

Affären med Glencore på 25 PWR BLOK har vi medvetet valt att finansiera för att mycket snabbt kunna få ett stort och välkänt bolag som använder teknologin i större skala.

 

Varför öppnar ni inte ett finansieringsbolag som Climeon har gjort med Baseload?
Vi har tittat på deras lösning och övervägt detta som alternativ. Vår slutsats är att det förvisso skulle kunna hjälpa till i början, men i längden skulle det mest vara i vägen och fördyra för oss. Ett bolag som säljer el till kraftnät över gällande elpriser behöver ett finansieringsbolag eller andra externa finansiärer. Det gäller ju inte för Swedish Stirling eftersom vi säljer till privata bolag som själva konsumerar elen, och kostnaden för dem är långt under vad de annars kan köpa el för. Vi är övertygad om att Glencore kommer att vilja köpa anläggningen så småningom eftersom det är klart lönsammare för dem, då de har mycket bättre möjligheter till billig finansiering. Det är också det alternativet vi kommer att erbjuda dem, för vidare utbyggnad. Att sälja PWR BLOK direkt till Glencore går att säkra till 95% hos Exportkreditnämnden (EKN) och de kommer inte själva att ha några problem att få lokal finansiering i sydafrikanska rand för fulla köpeskillingen till attraktiva villkor, eftersom återbetlningstiden ligger på 3–4 år. Det krävs dock – som vi sagt tidigare – en viss tid för att utrustningen skall bevisas. Så är det alltid när ny teknologi lanseras. VI kan inte säga något exakt datum när detta är ett faktum mer än att varje dag vi kör PWR BLOK på Afarak Mogale kommer vi närmare. Det här är den affärsmodell som binder upp minst kapital, den ger inga valutarisker och störst och snabbast tillväxt i längden.  

 

I våras kommunicerade ni att ni för samtal med den sydafrikanska ferrokromproducenten Samancor. Hur är statusen där?
När det gäller Samancor så kommer vi naturligtvis att kommunicera i vanlig ordning när vi har något konkret. Vi har en mycket god dialog med Samancor idag, precis som många andra aktörer i Sydafrika. Intresset generellt i Sydafrika för vår teknologi är mycket större än nog många i Sverige riktigt inser. Landets stora gruvindustri har försökt att hitta en lösning för att återvinna energin ur sina restgaser i decennier. Ett problem som PWR BLOK nu kan lösa och som uppmärksammade på både första sidan och en större artikel i den ledande branschtidning – Mining Weekly – i mitten av september. Det faktum att vi sedan i maj dessutom har en anläggning på plats hos Afarak Mogale hjälper att öka intresset ytterligare. Sedan är det ju inga små företag vi för samtal med, och stora företag är inte alltid de snabbaste på att ta beslut.

 

Ert fokus just nu är ju restgaser från ferrokromproduktion, men ni har sagt att PWR BLOK fungerar med andra restgaser. Har ni utvärderat restgaser från någon annan industri?
Det har vi. I somras fick vi t. ex. specifikationer på restgas från en sydafrikansk titanproducent. När vi analyserade denna kunde vi konstatera att energiinnehållet är högre än i restgas från ferrokromtillverkning, samt att det kommer att gå utmärkt att använda som bränsle i PWR BLOK utan några modifikationer av utrustningen. Vi vet att PWR BLOK har ett betydligt större framtida användningsområde när det gäller att återvinna energin i restgaser och omvandla den till klimatsmart el från olika industriell verksamhet globalt, men vårt fokus just nu är och förblir Sydafrika där vi kan marknaden väl. 


Varför tar det sådan tid att sälja in detta? Det har ju gått två år sedan ni lanserade PWR BLOK.
Att lansera ny teknologi tar alltid tid. Bara inom gruvindustrin i Sydafrika har man i 40 – 50 års tid försökt att hitta tekniska lösningar och metoder för att återvinna energin ur restgaser. Man har lagt ner enorma ekonomiska resurser, men trots detta inte hittat någon hållbar lösning. Utifrån den tidshorisonten går introduktionen av PWR BLOK extremt snabbt. Man får inte glömma att PWR BLOK är en helt ny lösning på ett mycket gammalt problem för en ganska konservativ bransch. Den feedback som vi utan undantag fått från potentiella kunder, banker och andra intressenter i Sydafrika är att detta går extremt fort. Man har aldrig sett något liknande i denna industrin och man är djupt imponerade.

Vanliga återkommande frågor

Vad är PWR BLOK 400-F?
PWR BLOK 400-F är en containerbaserad lösning där Swedish Stirlings stirlingmotorer används för att återvinna energi från rest- och fackelgaser inom industrin genom att omvandla denna till elektricitet. Detta möjliggör betydande energibesparingar och kostnadsreduceringar, samt minskar de globala koldioxidutsläppen.

 

Hur många stirlingmotorer finns det i PWR BLOK?
Varje PWR BLOK består av 14 motorer och har en nominell uteffekt om 400 kW.

 

Kan PWR BLOK används med andra gaser?
En av de unika aspekterna av stirlingmotortekniken är att förbränningen av bränslet sker externt – det är endast den genererade värmen som används. Av den anledningen är kvaliteten på bränslet inte av samma vikt som i förbränningsmotorer och Swedish Stirling kan använda gaser som allmänt anses vara restprodukter utan användningsområde. Även om väsentligen alla typer av brännbara gaser är fullt tänkbara som bränslen i PWR BLOK, är vi i nuläget fullt inriktade på ferrokromindustrin.

 

Varför riktar ni er på den sydafrikanska ferrokromindustrin?
Det viktigaste för Swedish Stirling i nuläget är att etablera PWR BLOK kommersiellt. Då det skett kommer det möjliggöra större projekt, högre produktionsvolymer och ett bredare fokus. Som en lämplig initial marknad har den sydafrikanska ferrokromindustrin identifieras. Swedish Stirling har varit närvarande i regionen sedan 2012 och har goda kontakter med representanter för samtliga större tillverkare. Marknadspotentialen uppskattas till ca 220 MW, eller 550 PWR BLOK. Då Sydafrika står för en tredjedel av världens ferrokromtillverkning är den globala marknaden ungefär en faktor tre större.

 

Är andra marknader för PWR BLOK tänkbara?
Ja, alla områden där gaser produceras är tänkbara marknader för PWR BLOK. Priset vi kan erbjuda, är rekordlågt för klimatsmart el och intressant för alla typer av elintensiva industrier med tillgång till restgaser. I nuläget är vi dock fullt fokuserade på den sydafrikanska ferrokromindustrin.

 

Swedish Stirling och andra stirlingmotortillverkare
Swedish Stirling baserar sin teknologi på en exklusiv licens från Kockums och har med avstamp därifrån demonstrerat världens största (i termer av uteffekt) och mest effektiva stirlingmotor. Vi har genom produktutveckling skapat en motor som går att serietillverka till ett pris per motor som kan matcha alla konkurrerande tekniker. Stirlingmotorn utgör grunden i PWR BLOK 400-F, en produkt som bedöms ha mycket stor marknadspotential. Vår uppfattning är att vi är ensamma i det marknadssegment vi valt att rikta in oss på.

Swedish Stirling ser positivt på andra aktörer inom stirlingtekniken, då ökad uppmärksamhet för tekniken som sådan gynnar även oss.

 

Prenumerera på nyheter från Swedish Stirling

PRESSRELEASER

Pressreleaser

Träffa Swedish Stirling

4
Nov

Stora Aktiedagen

25
Nov

Stora Aktiedagen

Kommande event

Finansiell kalender

12
Nov

Kvartalsrapport Q3

18
Feb

Bokslutskommuniké Q4

24
Mar

Årsredovisning 2019

Finansiell kalender