Vanliga frågor och svar

Nedan finns svar på ett antal vanliga frågor som med jämna mellanrum inkommer till Swedish Stirling. Om svaret på er fundering inte finns i listan nedan, ber vi er höra av er till: ir​@swedishstirling.com.


Veckans fråga

Hur drabbar coronaviruset Swedish Stirling? Vad gör ni för att begränsa detta?

Swedish Stirling har vidtagit en rad åtgärder internt för att begränsa krisens påverkan av bolaget på kort sikt, samt att göra allt vi kan för att bidra till att minska smittspridningen i samhället. De flesta av oss har nära och kära som kan drabbas mycket hårt vid smitta, så att göra vårt yttersta för att begränsa smittspridning är en självklarhet. Bolagets likviditet är också, tack vare de riktade emissionerna om 147 MSEK som vi kommunicerade om nyligen, mycket god. Både ledning och styrelse följer löpande händelseutvecklingen och vi bedömer att vi i nuläget har god beredskap att vidta olika kostnadssänkande åtgärder om krisen blir långvarig.

Vanliga återkommande frågor

Vad är PWR BLOK 400-F?
PWR BLOK 400-F är en containerbaserad lösning där Swedish Stirlings stirlingmotorer används för att återvinna energi från rest- och fackelgaser inom industrin genom att omvandla denna till elektricitet. Detta möjliggör betydande energibesparingar och kostnadsreduceringar, samt minskar de globala koldioxidutsläppen.

 

Hur många stirlingmotorer finns det i PWR BLOK?
Varje PWR BLOK består av 14 motorer och har en nominell uteffekt om 400 kW.

 

Kan PWR BLOK används med andra gaser?
En av de unika aspekterna av stirlingmotortekniken är att förbränningen av bränslet sker externt – det är endast den genererade värmen som används. Av den anledningen är kvaliteten på bränslet inte av samma vikt som i förbränningsmotorer och Swedish Stirling kan använda gaser som allmänt anses vara restprodukter utan användningsområde. Även om väsentligen alla typer av brännbara gaser är fullt tänkbara som bränslen i PWR BLOK, är vi i nuläget fullt inriktade på ferrokromindustrin.

Jag har aldrig hört talas om industriella restgaser förut. Inom vilka industrier finns det restgaser som ni kan göra elektricitet av, och hur mycket sådan gas finns det i världen?

Restgaser som bränns upp (facklas) förekommer inom väldigt många olika industrier och verksamheter i samhället idag. Det är ganska anmärkningsvärt att kunskapen om detta är så låg med tanke på att det utgör en betydande del av de totala CO2-utsläppen som görs globalt. 

När det gäller industrier och andra verksamheter som producerar brännbara restgaser så finns det på många fler håll än man kanske tänker på. Swedish Stirling har inledningsvis valt att fokusera på metallindustrin och initialt ferrokromproduktion, men vid all metallproduktion av icke-ädla metaller, så som nickel, titan, med flera, så uppstår restgaser som ofta bara bränns upp utan att energin återvinns. Restgaser finns även inom petroleumindustrin, vid reningsverksanläggningar (rötgaser), och vid jordbruk och deponier (metangaser) för att ge några exempel. 

Vi vet att inom ferrokromindustrin så facklas det ungefär bort 6 miljarder Nm3 årligen, men det är bara en liten del av hela metallindustrins restgaser. När det gäller petroleumindustrin så gjorde Världsbanken för ett antal år sedan en sammanställning (OPEC Bulletin 2015/5). Enligt denna så facklar man inom petroleumindustrin årligen bort häpnadsväckande 140 miljarder Nm3 restgas utan att energiinnehållet tas tillvara. Det motsvarar ungefär hela Afrikas energibehov varje år.  

Varför riktar ni er på den sydafrikanska ferrokromindustrin?
Det viktigaste för Swedish Stirling i nuläget är att etablera PWR BLOK kommersiellt. Då det skett kommer det möjliggöra större projekt, högre produktionsvolymer och ett bredare fokus. Som en lämplig initial marknad har den sydafrikanska ferrokromindustrin identifieras. Swedish Stirling har varit närvarande i regionen sedan 2012 och har goda kontakter med representanter för samtliga större tillverkare. Marknadspotentialen uppskattas till ca 220 MW, eller 550 PWR BLOK. Då Sydafrika står för en tredjedel av världens ferrokromtillverkning är den globala marknaden ungefär en faktor tre större.

Är andra marknader för PWR BLOK tänkbara?
Ja, alla områden där gaser produceras är tänkbara marknader för PWR BLOK. Priset vi kan erbjuda, är rekordlågt för klimatsmart el och intressant för alla typer av elintensiva industrier med tillgång till restgaser. I nuläget är vi dock fullt fokuserade på den sydafrikanska ferrokromindustrin.

Varför satsar ni inte på att utveckla PWR BLOK för restgaser från petroleumindustrin först? Det verkar ju finnas betydligt mer restgaser där än från metallindustrin och dessutom ett stort politiskt tryck på att göra något åt dessa.

Att vi inledningsvis valt att prioritera metallindustrin beror helt enkelt på att kundnyttan med vår teknologi är störst där. PWR BLOK är nämligen en extremt bra affär för just metallproducenter eftersom de både har restgas och ett stort eget behov av elektricitet. I all metallproduktion går det nämligen åt mycket stora mängder elektricitet. Det är inte ovanligt att denna utgör en tredjedel av metallproducenternas totala kostnad. Hälften av all den energi som man för in i processen omvandlas sedan till kemisk energi (restgaser) som man idag facklar (bränner upp) eftersom det inte har funnits någon bra metod som klarar av att återvinna energin. Med PWR BLOK kan metallproducenterna återvinna energi ur sina egna restgaser och själva producera ca 15–18 procent av den el som behöver. PWR BLOK löser därmed ett problem som metallproducenter över hela världen har ägnat decennier åt att försöka lösa.

För petroleumindustrin är PWR BLOK givetvis också intressant, men de har sannolikt inte själva ett lika stort behov av den elektricitet som PWR BLOK producerar. Därmed finns inte samma starka ekonomiska drivkraft att investera i återvinning av energin i de egna restgaserna som så uppenbart finns för metallproducenter. Det finns säkert undantag från detta inom petroleumindustrin redan idag, och förutsättningarna kommer säkert också att förändras i och med att den globala efterfrågan på elektricitet fortsätter att öka och miljökraven blir tuffare. 

För Swedish Stirling var valet att initialt prioritera metallindustrin självklart. Det säkerställer att vår teknologi snabbare kommer ut på marknaden, och även inom metallindustrin är marknadspotentialen för oss betydande. Bara inom produktion av ferrolegeringar (ferro-alloys) har vi globalt en potentiell marknad för minst 6500 PWR BLOKs.

Ni kallar er för ett ”miljöteknikföretag”. På vilket sätt bidrar ni till bättre miljö? Om jag förstår det hela rätt så släpps det ut lika mycket koldioxid vid förbränningen av restgaserna i era stirlingmotorer som vid den fackling som sker idag?
Fackling (förbränning) av industriella restgaser görs för att det inte finns någon annan bra lösning för att ta hand om dessa extremt giftiga och miljöfarliga gaser. Vid facklingen uppstår bland annat koldioxid och värme. Genom att fackla gaserna framför våra stirlingmotorer i PWR BLOK istället, kan man dra nytta av värmeenergin och omvandla denna till elektricitet. Man återvinner helt enkelt värme som annars ofta bara går till spillo. Ur ett miljöperspektiv är detta otroligt värdefullt. I Sydafrika – som är vår första marknad – har metallindustri som använder PWR BLOK möjlighet att minska sitt behov av köpt el med ca 15–18 procent. Eftersom ca 87 procent av all elektricitet som används i landet produceras med hjälp av fossila bränslen – framförallt kolkraft – så ger PWR BLOK en mycket stor CO2-minskning. Jämfört med till exempel en solpanel är PWR BLOK fyra gånger så effektiv på att minska utsläppen i Sydafrika, eftersom att teknologin kan köras dygnet runt.

Mot den bakgrunden är det absolut motiverat att kalla Swedish Stirling för ett miljöteknikföretag. Allt fler myndigheter, branschorganisationer och industrier har, baserat på FN:s 17 globala mål om hållbar utveckling, förbundit sig att minska sin miljöpåverkan genom fackling. Idag är PWR BLOK den enda teknologi som kan återvinna värme från dessa restgaser till elektricitet till ett pris som dessutom är lägre än alla andra energislag. Vi gör det till ett lägre elpris utan någon form av stöd från skattebetalarna. Vår nytta är vinst och våra kunders besparing. Omvärldens nytta kommer utan särskild kostnad.  

Ni har tidigare sagt att ni primärt ska skydda er teknologi genom att hemlighålla den snarare än att patentskydda. I samband med Q3-rapporten 2019 sa vd Gunnar Larsson att ni nu ska lämna in 4–5 patentansökningar. Vad är bakgrunden till att ni ändrat er?
Det är riktigt att vi tidigare primärt har skyddat vår teknologi genom att hemlighålla hur viktiga delar och lösningar är konstruerade. I och med att vi inleder serieproduktion och teknologin på sikt blir mer spridd ökar också behovet av ett starkare immateriellt skydd. Vi kommer att bygga upp ett brett och starkt patentskydd, men primärt inom områden där patentintrång är lätta att upptäcka. På områden där eventuella intrång i ett patentskydd är svåra att kontrollera – till exempel packningar och tätningar i stirlingmotorn – kommer vi snarare att försöka hemlighålla fakta och produktionsmetoder.

Vår långsiktiga strategi och ambition är att bygga upp ett mycket starkt immateriellt skydd runt PWR BLOK och vår teknologi. Vi är först ut med en ny och egenutvecklad teknologi som öppnar en helt ny marknad med betydligt större potential än vad de flesta kanske inser idag. Som vi alltid har framhållit så är vi övertygade om att vi kommer att skapa svensk industrihistoria. Ett brett och starkt patentskydd skyddar detta och säkerställer att Swedish Stirling också får skörda värdet av det utvecklingsarbete som läggs ner. Det gör det dessutom mycket kostsamt för större industriella aktörer att kopiera teknologin den dag de börjar inse hur stor den verkliga marknadspotentialen för PWR BLOK är.

Hur jobbar ni med kommunikation och hur kan man träffa er om man vill veta mer om bolaget och den framtida utvecklingen?

Vi försöker att vara så öppna, transparenta och tillgängliga som möjligt. Eftersom vi är helt ensamma om en ny teknologi som löser ett mycket omfattande industriellt och ekologiskt problem så är vi fortfarande ganska selektiva med att brett dela detaljerad information om teknologin. Det kan även finnas situationer då vi är bundna av avtal att inte kommunicera detaljer, men i övrigt försöker vi och har givetvis ett intresse själva av att dela med oss av och sprida information om vår teknologi. Vi försöker också alltid snabbt svara på frågor, och då är adressen ir@swedishstirling.com.

När det gäller finansiell information eller annan information som kan vara kurspåverkande följer vi självfallet de regelverk som gäller för spridning av detta. Vi är också restriktiva med att skicka ut pressmeddelande i tid och otid om ”nyheter” som knappast intresserar någon. Däremot har vi under hösten börjat dela med oss mer på vår webbsida av olika frågor som kommer till oss, och svaren på dessa. Webbsidan är dessutom något som vi kommer jobba mer med att utveckla under hösten och vintern så att denna mer blir en naturlig plats att söka aktuell information och nyheter på.

Vi har också nyligen anlitat en större nordisk bank och ett brittiskt analyshus att publicera analys om Swedish Stirling kvartalsvis. Den första publicerades den 24 oktober. Dessa kommer att publiceras på vår webb, men även att skickas direkt till alla som prenumerera på våra pressmeddelande. Sedan kommer vi givetvis ut med våra finansiella rapporter kvartalsvis.

När det gäller att träffa oss så försöker vi regelbundet delta på olika investerarträffar och event runt om i landet. Var och när hittar man på https://swedishstirling.com/investerare/traffa-swedish-stirling/. Vi kommer dessutom mer än gärna också ut och berättar mer om företaget och teknologin när aktiesparklubbar och föreningar bjuder in oss. Slutligen så planerar vi att bjuda in alla aktieägare till invigningen av vårt nya motorprovrum som byggs i anslutning till huvudkontoret i Göteborg. Detta kommer att bli i början av nästa år.

Swedish Stirling och andra stirlingmotortillverkare
Swedish Stirling baserar sin teknologi på en exklusiv licens från Kockums och har med avstamp därifrån demonstrerat världens största (i termer av uteffekt) och mest effektiva stirlingmotor. Vi har genom produktutveckling skapat en motor som går att serietillverka till ett pris per motor som kan matcha alla konkurrerande tekniker. Stirlingmotorn utgör grunden i PWR BLOK 400-F, en produkt som bedöms ha mycket stor marknadspotential. Vår uppfattning är att vi är ensamma i det marknadssegment vi valt att rikta in oss på.

Swedish Stirling ser positivt på andra aktörer inom stirlingtekniken, då ökad uppmärksamhet för tekniken som sådan gynnar även oss.