Vd har ordet

Mina tre första kvartal som vd för Swedish Stirling har varit utmanande men också väldigt spännande. Bolaget ska industrialiseras och teknologin kundpaketeras. Det första stora kommersiella kontraktet med Glencore ska levereras. Mycket har dock hänt under året och kvartalet som sammantaget har gett mig anledning att reflektera kring vårt erbjudande och hur vi går till marknaden. Förutom de makroekonomiska förändringar och utmaningar som alla bolag har att hantera så är det en växande insikt i bolagets affärsmodell som stegvis förändrat min syn på företagets väg framåt. En del av de mål och avsiktsförklaringar som funnits under lång tid behöver revideras och anpassas till nya förhållanden ihop med en ny affärsplan.

Vi jobbar också hårt med att bolaget skall ta nästa steg och lämna fokus på produktutveckling till förmån för att bli ett mer affärs – och kundorienterat bolag. Vi har en unik teknologi och produkt som levererar elektricitet till låg produktionskostnad i tider när det behövs som mest. Vi har också mycket bra relationer till våra kunder.

Styrelsen beslutade att inte genomföra den planerade nyemissionen av preferensaktier under kvartalet på grund av rådande omständigheter på marknaden. Beslutet får både negativa och positiva konsekvenser på kort sikt som jag som vd måste förhålla mig till. Bolagets interna prognoser och produktionsvolymer kommer att justeras och kostnadsnivåerna att sänkas för att anpassas till nya förhållanden.

Det betyder att bolaget framåt inte kan fortsätta att erbjuda energikonverteringstjänster innehållande en finansiering av en komplett anläggning vilket är väldigt kapitalkrävande.Fokus skall i stället ligga på att sälja PWR BLOK exklusive infrastruktur. Vi har, som stöd i det, dessutom påvisat att vår teknologi fungerar väl under året genom att vi genererar och fakturerar el till Samancors anläggning TC Smelter i Sydafrika.

Mot den bakgrunden har vi beslutat att bolagets strategi framåt skall inrikta sig på produktförsäljning, drift och underhåll samt service på en eftermarknad. I samband med det skall vi också, förutom till ferrokromindustrin, erbjuda PWR BLOK till fler industrier som har restgaser som går att förbränna eller spillvärme som går att återvinna genom sitt energiinnehåll. Det ger oss ökade möjligheter på marknaden.

Vad gäller vårt avtal med Glencore så ingick vi den 9 november en avsiktsförklaring (Eng. letter of intent) där vi båda, på icke-bindande basis, kommit överens om att förhandla vissa potentiella förändringar av det ursprungliga avtalet mellan oss avseende en energiomvandlingstjänst. Vår målsättning är att komma överens om de kommersiella villkoren för försäljning av upp till 25 PWR BLOKs (motsvarande det antal PWR BLOKs som omfattades av vårt ursprungliga avtal) till Glencores ferrokromsmältverk i Sydafrika.

För att kunna stötta upp vår nya strategi och affärsmodell så behöver vi också stärka vår balansräkning och förbli en trovärdig partner till våra kunder när utrustningen säljs och eftermarknad skall hanteras. Styrelsen har därför per den 9 november 2022 offentliggjort att bolagets avsikt är att genomföra en företrädesemission om cirka 200 MSEK före emissionskostnader.

Vi har en bra position och marknaden och potentialen för vår lösning är fortsatt mycket stor. Jag är övertygad om att vår nya affärsmodell och breddning av erbjudande till fler industrier gör att vi snabbare kan nå lönsamhet. 

Dennis Andersson
Verkställande direktör
Swedish Stirling AB (publ)