Vd har ordet

 

Det fjärde och sista kvartalet 2020 var intensivt och spännande med flera aktiviteter och händelser som kommer ha stor betydelse för utvecklingen inom våra tre huvudfokus de kommande åren; 1) Full kommersiell utrullning i Sydafrika. 2) Lansering på nya marknader. 3) Påbörja volymproduktion.

Under perioden har vi haft en fortsatt mycket konstruktiv och positiv dialog med de tre ferrokromproducenterna i Sydafrika; Samancor, Richards Bay Alloys och Glencore, som vi tecknade avsiktsförklaringar med under sommaren om order på totalt upp till 241 PWR BLOK. Vår nya försäljningschef, Dennis Andersson, diskuterar kontinuerligt med alla tre och fick dessutom möjlighet att själv besöka och introducera sig för den Sydafrikanska ferrokromindustrin på plats i Sydafrika under en vecka i början av november. Som jag tidigare sagt så är jag övertygad om att förhandlingarna fram till färdiga avtal, trots pandemin, kommer att gå allt snabbare. Inte minst mot bakgrund av att den Sydafrikanska regeringen i november beslutade att införa exportskatt på krommalm för att hjälpa den inhemska ferrokromproduktionen och som motprestation kräver åtgärder från industrin att minska sitt beroende av köpt elektricitet. Detta tillsammans med de ökade kraven på att vidta åtgärder för att minska koldioxidutsläppen stärker Swedish Stirlings förhandlingsposition avsevärt.

Intresset för PWR BLOK-teknologin har även fortsatt öka under sista kvartalet och vi får allt fler seriösa och intressanta förfrågningar från flera olika branscher, även utanför metallindustrin, och från länder i alla världsdelar. Vi har sedan lanseringen fokuserat helt på Sydafrika, men har under året intensifierat arbetet med att identifiera nästa marknad för att i god tid förbereda etablering när den kommersiella utrullningen i Sydafrika är inledd. Bara under det gånga kvartalet har vi vid ett antal tillfällen träffat och diskuterat möjliga samarbeten med bland annat flera mycket intressanta aktörer i Europa, men det är ännu lite för tidigt att gå in på detaljer och fatta definitiva beslut.

Arbetet med PWR BLOK generation 3, som är den version som vi kommer att inleda volymproduktion med under slutet av året, följde under perioden den reviderade planen som vi fastställde efter coronapandemi utbrottet i våras. Vi har bland annat inlett olika långtestkörningar av nya delsystem. Vi har även inlett samarbetet med ABB där det primära syftet är att sänka produktionskostnaderna inför volymproduktionen. Vi räknar med att snart kunna inleda produktion av den första PWR BLOK, generation 3, för leverans till kund i slutet av 2021.

En stark finansiell ställning är en förutsättning för att nå bolagets målsättningar och ambitioner de kommande åren. Swedish Stirling är väl finansierat och har under kvartalet ytterligare förstärkt detta. Genom överenskommelsen, där 100 procent av ägarna av KV3 och 80 procent av KV2 i förtid förband sig att konvertera samtliga sina konvertibler till nya aktier. Därmed undanröjdes i förtid eventuella osäkerheter rörande konvertering och med den riktade nyemissionen mot institutionella investerare. Bolagets balansräkning stärktes med ca 63 miljoner kronor. Intresset för den riktade emissionen var mycket stort och bland investerarna fanns bland annat BNP Paribas Energy Transmission och Spotify-grundaren Daniel Ek (via bolag). Vi har nu den finansiella styrka som krävs för nästa fas i bolagets utveckling och med flytten till Nasdaq First North Growth Premier som genomfördes i november har omsättningen i aktien ökat, liksom ägarspridningen, vilket är mycket positivt.

I slutet av årets sista kvartal fick vi dessutom en intressant och tydlig indikation på att PWR BLOK-teknologin kan komma att spela en betydligt större och viktigare roll i klimatomställningen än nog de flesta riktigt insett. Eftersom vår teknologi är ny och vårt fokus initialt begränsats till en bransch och marknad, så har vi inte uppmärksammats så mycket i media eller i samhällsdebatten. Men vår tid kommer. När Glencores avgående Vd, Ivan Glasenberg, i slutet av kvartalet presenterar hur världens största råvarubolag globalt ska bli koldioxidneutral till 2050 och nämner PWR BLOK-teknologin som en del i deras lösning, så är det ytterligare ett tydligt kvitto på att PWR BLOK kommer att spela en stor roll i industrins och samhällets långsiktiga klimatomställning. Det bådar gott för kommande år.

Gunnar Larsson
Verkställande direktör
Swedish Stirling AB