Vd har ordet

Redan i slutet av förra året sa jag att vår ambition för 2019 är att bevisa PWR BLOK 400-F både kommersiellt och tekniskt, och att året kan komma att bli ett riktigt stort framgångsår för Swedish Stirling. Under andra kvartalet har mycket hänt i bolaget som bekräftar detta, och jag vill särskilt framhålla tre viktiga händelser.

För det första så har vi under kvartalet driftsatt vår första kommersiella PWR BLOK 400-F hos Afarak Mogale i Sydafrika och producerar nu klimatsmart el av industriell restgas. Vi räknar med att under andra halvåret kommer PWR BLOK anses kommersiellt bevisad av ett flertal banker. Det möjliggör att kunder som köper vår produkt eller investerar i projekt där den används kan få tillgång till skuldfinansiering och därmed en lägre kapitalkostnad. Detta är en mycket viktig faktor för att skapa en kWh till ett lågt pris.

Den andra stora händelsen under perioden var att Lloyd’s Register – ett av världens största oberoende certifieringsföretag – i sin granskning av vår teknologi verifierar det vi länge sagt; att PWR BLOK är det billigaste sättet att producera elektricitet som existerar idag, samt att teknologin ger större CO2 -besparingar per investerad krona än något annat energislag. Detta är en stor framgång för svensk miljöteknik och inte minst för mig personligen. När jag grundade Swedish Stirling för drygt 10 år sedan var drömmen att stirlingmotorn skulle kunna producera billig klimatsmart elektricitet och bidra till att minska den globala uppvärmningen. Lloyd’s certifiering bekräftar detta, och lösningen är konkurrenskraftig utan några som helst statliga stöd eller subventioner.

Den tredje stora händelsen inträffade egentligen två dagar efter halvårsavslutet. Den 2 juli undertecknade Swedish Stirling och Glencore SA ett exklusivitetsavtal om att slutförhandla en installation av initialt upp till 25 PWR BLOK 400-F till en kraftgenereringsanläggning på 9,9 MW vid Glencore’s smältverk i Lydenburg, Sydafrika. Vi har i nuläget kommit överens med Glencore om att inte kommunicera detaljer från avtalet, men detta ger Swedish Stirling ensamrätt till all restgas från Lydenburg och innehåller överenskommelser om priser, leveranskriterier, utsläppsrätter och avtalslängd. Affären skall först finansieras och sedan skall slutgiltiga avtal skrivas under. Jag bedömer att möjligheterna för detta är goda då erbjudandet är attraktivt för alla parter och samarbetet fungerar mycket väl. När det första steget är fullt utbyggt beräknas anläggningen ge årliga intäkter på 40 MSEK, men vi uppskattar att det kommer att gå att bygga ut anläggningen ytterligare med tiden. Jag kan också konstatera att avtalet även fick stor massmedial uppmärksamhet i Sydafrika. Nyhetssajten BusinessLIVEs rubrik löd ”Glencore finds cleaner, cheaper alternative to Eskom”*. Det skapar goda förutsättningar för fortsatt marknadsbearbetning i Sydafrika.

Avtalsförhandlingarna med Glencore tog lite längre tid än vi trodde initialt. Det berodde inte på att det skulle råda några tveksamheter från deras sida rörande vårt erbjudande. Snarare tvärtom. Vi har i förhandlingarna med Glencore nu kommit mycket längre i detaljfrågor än vi hade tänkt oss i detta första steg. Den enda utmaning som vi nu ser kvarstå för ett slutligt avtal är finansiering och där har vi flera arbetande spår med bland annat gröna lån och bankfinansiering.

Om jag blickar lite framåt så kan jag konstatera att vi har ett intensivt och spännande halvår framför oss. Vi arbetar vidare med att få ner produktionskostnaden per PWR BLOK och jag kan redan nu konstatera att vi har goda möjligheter att nå våra målkostnader. Vi kommer även undersöka förutsättningarna att stärka balansräkningen. Både genom det mandat med riktade emissioner som gavs på stämman i våras och genom att erbjuda gröna lån. Som vi kommunicerade i maj så avser vi att ansöka om att noteras på Nasdaq Stockholm Main Market under första halvåret 2020. Arbete internt för att förbereda företaget inför detta påbörjades redan i vintras och fortsätter även under hösten och vintern. En del i detta arbete är också rekryteringen av en ny CFO, vilket nu pågår.

Avslutningsvis kan jag konstatera att med avtalet med Glencore i ryggen är vårt kortsiktiga fokus på Sydafrika och ferrolegeringar helt riktigt. Vi förstår oss på kundens behov, har ingen konkurrens, och kommer därför att fortsätta de närmaste åren för att vidare penetrera marknaden då minst 95 procent av den återstår. I de två första affärer som vi ingår har vi själva åtagande att finansiera. Vår långsiktiga ambition är dock att sälja teknologin och en viss del av underhållet samt reservdelar. Vi ser att det finns goda möjligheter för framtida affärer där kund eller tredje part sköter finansiering och drift i takt med att teknologin blir etablerad. Vi ser också ett utrymme för framtida prishöjningar då drygt tre års återbetalning är väl lågt för utrustning som håller minst 25 år.

 

Gunnar Larsson
Verkställande direktör

(*) ESKOM är det statliga elbolaget i Sydafrika