Vd har ordet

Första halvåret 2020 kommer sannolikt att gå till historien som en period som präglades av corona. Detta har haft, och kommer sannolikt även fortsättningsvis, ha stor inverkan på samhällsutvecklingen. Swedish Stirling är självfallet inte undantaget. Vi har gjort omprioriteringar och vissa tidsförskjutningar i olika bolagsprojekt för att möta en utdragen finansiell oro, samt anpassat vårt sätt att arbeta efter det rådande läget.

Jag kan dock konstatera att pandemin även medfört att många branscher börjat söka metoder för att snabbt effektivisera sin verksamhet. Det har resulterat i att intresset för Swedish Stirling och PWR BLOK har ökat kraftigt under den senare delen av första halvåret, och att vi kort efter halvårsskiftet kunde skriva avsiktsförklaringar om försäljningar i miljardklassen med både Samancor och Richards Bay Alloys, och i början av augusti även med Glencore.

Arbetet under perioden och vårt fokus framåt skulle förenklat kunna sammanfattas i tre delar:

1. Full kommersiell utrullning i Sydafrika: Det stora intresset för PWR BLOK inom ferrokromindustrin i Sydafrika har ökat ytterligare. Flera aktörer i landet har beslutat att avsluta projekt där man undersökt alternativa användningar för sina restgaser till förmån för att satsa på PWR BLOK. Dessutom har nya aktörer som till exempel Richards Bay Alloys beslutat att starta upp anläggningar som tidigare varit nedstängda.

Det innebär att den totala försäljningspotentialen av PWR BLOK till ferrokromindustrin i Sydafrika kan komma att revideras upp. Det ökade intresset från flera aktörer i landet, samt rekryteringen av Dennis Andersson som sälj- och marknadschef, innebär också att vi kommer ha goda förutsättningar att omsätta avsiktsförklaringar till skarpa affärer betydligt snabbare än tidigare, samt skapa nya affärer.

2. Lansering på nya marknader: Intresset för PWR BLOK har ökat kraftigt under första halvåret med flera intressanta förfrågningar och leads från aktörer inom produktion av olika järnlegeringar (ferro alloys) runt om i världen. Även svenska aktörer har visat ett stort intresse för tekniken. Vi har under perioden inlett diskussioner med flera av dessa och förstärkningen av sälj- och marknadsfunktionen i bolaget innebär att vi mer aktivt kommer att kunna påbörja lanseringen av PWR BLOK på nya marknader.

3. Påbörja volymproduktion: Under perioden har vi fortsatt arbetet med att utveckla PWR BLOK generation 3 som är den version som vi kommer att inleda volymproduktion med. Förberedelserna för volymproduktion fortsätter under hösten och produktionsstart beräknas ske vid årsskiftet. Vi har även skrivit avtal med ett antal nya leverantörer som innebär att vi på sikt både kan skala upp produktionsvolymerna snabbare samt sänka produktionskostnaderna ytterligare.

Under perioden påbörjades installation av pilotanläggningen hos TC Smelter.

I maj genomförde vi också för första gången en intern medarbetarundersökning i både Sverige och Sydafrika. För ett teknikintensivt bolag som Swedish Stirling är
det extremt viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare och därmed kunna rekrytera rätt medarbetare. 100 procent av de anställda svarade. Det är inte utan stolthet som jag kan konstatera att bolaget genomgående fick mycket höga resultat.

Avslutningsvis kan jag bara konstatera att första halvåret 2020 innehöll flera händelser av mycket stor framtida betydelse för Swedish Stirlings fortsatta utveckling. Avtalet som tecknades med Glencore i februari om 25 PWR BLOK. Spotifys grundare och VD Daniel Eks beslut att investera 92 MSEK i Swedish Stirling. Rekryteringen av en global sälj- och marknadschef. Lägger man så till avsiktsförklaringarna strax efter halvårsskiftet med Samancor, Richards Bay Alloys och Glencore om en försäljning av upp till totalt 241 PWR BLOK, och inte minst revideringen av priset där en rimlig prissättning är 5 års payback för kunden. Vi har ett framgångsrikt första halvår 2020 bakom oss och en mycket spännande framtid framför oss.

Gunnar Larsson
Verkställande direktör
Swedish Stirling AB