Vd har ordet

2018 var ett spännande och händelserikt år, men kanske framförallt ett år av mognad. Det har gått tio år sedan jag grundade Ripasso Energy med den uttalade ambitionen att ”att utveckla och kommersialisera stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet.” Under de första nio åren har fokus i bolaget framförallt legat just på utveckling. Att utveckla och effektivisera stirlingmotorn, och att anpassa den för serieproduktion. Att utveckla en solenergilösning. Att utveckla en hybridiseringsfunktion så att samma stirlingmotor går att köra på både solenergi och gasförbränning, samt att utveckla motorn och PWR BLOK för att kunna omvandla restgaser till elektricitet.

2018 skiljer sig därför avsevärt från de tidigare åren. I år har fokus legat mer på att utveckla den egna organisationen, fokusera på försäljning och att starta upp produktion av PWR BLOK 400-F. Bäst sammanfattat skulle man nog kunna säga att Ripasso Energy under´2018 tog första steget in i nästa fas i ett bolags utveckling. Från utvecklingsfas till produktions- och försäljningsfas. Det innebär givetvis inte att vi slutat vårt utvecklingsarbete – tvärtom. Det innebär snarare att vi kommit ett steg närmare vår vision ”att etablera stirlingmotorn som det bästa alternativet för lokal och hållbar produktion av elektricitet.”

FÖRSTÄRKT ORGANISATION

För att kunna möta den tillväxt vi ser framför oss behövde vi förstärka den egna organisationen. Det har varit ett prioriterat område 2018. I början av året anställdes Heije Westberg som Ripasso Energys Chief Technology Officer (CTO). Bolaget fick därmed en CTO med mycket stark ledningsbakgrund, mångårig erfarenhet av att utveckla och bygga tekniska organisationer, gedigen erfarenhet från energibranschen och stort kunnande kompetens kring förbränningsteknik. Heije har sedan under 2018 byggt upp en Teknik- och produktutvecklingsorganisation på Ripasso Energy med ett stort antal tekniska experter och ingenjörer från framförallt energibranschen och fordonsindustrin.

Under 2018 rekryterade vi även en Chief Financial Officer (CFO) – Jens Bruno – med närmare 20 års erfarenhet av finansiell och förvaltning och finansmarknader, samt en Chief Communication Officer (CCO) – Sven Ljungberg – som arbetat med kommunikation i olika roller i närmare 30 år. Dessa ingår tillsammans med mig, Heije Westberg, samt vår Chief Operating Officer (COO) – Fredrik Abrahamsson i Ripasso Energys ledningsgrupp. Vi har även öppnat ett eget försäljnings- och servicekontor i Johannesburg, Sydafrika, som både arbetar med installationen hos Afarak Mogale, samt med lokal försäljning och marknadsföring. Antalet anställda i Ripasso Energy har under 2018 gått från 9 till 28 personer, och bolaget har idag en organisation i Sverige och Sydafrika som är rustad för expansion.

SYDAFRIKANSKT GENOMBROTT FÖR PWR BLOK 400-F

Precis i slutet av 2017 – bara tre månader efter lanseringen av PWR BLOK – tecknade vi vår första order med den sydafrikanska ferrokromproducenten Afarak Mogale om försäljning av sju stycken PWR BLOK med leverans under 2019. Affären väckte stor uppmärksamhet inom den sydafrikanska metallindustrin och redan på våren 2018 blev vi kontaktade av en av Sydafrikas största ferrokromproducenter – Glencore Operations South Africa. Under sommaren 2018 ombads vi att inkomma med detaljerade förslag på en installation av PWR BLOK vid två av deras anläggningar. I oktober 2018 tecknade vi en avsiktsförklaring med Glencore om installation av minst 44 och högst 136 PWR BLOK i Sydafrika. Värdet på en sådan affär uppgår till mellan 240 och 740 MSEK (22–68 MEUR) och minskar koldioxidutsläppen med mellan 154 000 och 476 000 ton/år. Det stora intresset för PWR BLOK i Sydafrika resulterade även i att vi i augusti 2018 beslutade att tillsvidare senarelägga leveransen av tre hybridiserande stirlingmotorer till en solanläggning i Italien. Beslutet fattades mot bakgrund av att bara denna första marknad för PWR BLOK skulle kunna generera en försäljning om 2,5 miljarder kronor under de kommande åren. Skulle vi lyckas med det skapar vi dessutom en årlig reduktion av CO2-utsläppen i Sydafrika på 1 750 000 ton. Det är tre gånger så mycket som det svenska inrikesflyget släpper ut.

Uppmärksamheten kring PWR BLOK i Sydafrika har även inneburit att andra aktörer inom landets stora metallindustri visat intresse. Det finns även ett uttalat intresse för att använda teknologin i lokala projekt i Sydafrika där distribuerad elförsörjning skulle kunna ske med PWR BLOK till lägre kostnad än köp från det nationella elbolaget.

PRODUKTIONSSTART AV PWR BLOK

Under sommaren 2018 intensifierades arbetet inför leveransen till Afarak Mogale. Redan tidigt i september hade vi en prototyp av PWR BLOK 400-F på plats med möjlighet till skarpa tester. Eftersom PWR BLOK är en helt ny och kommersiellt oprövad produkt ville vi så tidigt som möjligt få kunskap, erfarenheter och data som tester i labb inte ger, och på så sätt ha möjligheten att kunna anpassa funktionaliteten hos PWR BLOK innan produktionen startat. Tack vare dessa tester fick vi tidigt insikter om att kravbilden i Sydafrika rörande säkerhetsrutiner och -funktioner är mer omfattande än vi hade förutsett. Vi fick även andra värdefulla insikter som medfört att vi infört viss ny funktionalitet hos PWR BLOK 400-F. Dessa justeringar medförde att containerdelen av PWR BLOK blev dyrare än vi prognostiserat och att vissa justeringar i leveransplanen fick göras. Under hösten startade vi sedan produktionen av PWR BLOK för Afarak och vid årsskiftet 2018/19 skeppades den första enheten till Sydafrika för installation under Q1 2019.

De högre kostnaderna för containerdelen, samt att vi valde att finansiera affären med Afarak Mogale och få betalt över 3,5 år, medförde att likviditeten i bolaget gick ner snabbare än vi planerat. Positivt är dock att själva stirlingmotorerna har blivit 10 procent billigare att tillverka än vårt kostnadsmål, och när vi nu har haft tid att gå igenom hur framtida generationer PWR BLOK 400-F kommer att tillverkas bekräftas att en bruttomarginal på 30 – 40 procent kan förväntas. För att säkerställa företagets framtida rörelsekapitalbehov beslutade styrelsen i slutet av 2018 om att kalla till extra bolagsstämma med förslag om att genomföra en emission av konvertibler om knappt 80 mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Förslaget antogs vid den extra bolagsstämman den 16 januari 2019, och emissionen i februari 2019 övertecknades.

ETT LÄRORIKT ÅR SOM BÅDAR GOTT

Framgångsrikt och lärorikt – är en bra sammanfattning på 2018 för Ripasso Energy. Vi har flyttat fram våra positioner ytterligare och har nu ett mycket stort marknadsintresse i Sydafrika. Vi har under 2018 förstärkt vår organisation och står väl rustade för att möta detta intresse. Vi har fått värdefulla kunskaper om PWR BLOK i skarp drift från ferrokromproduktion i Sydafrika som vi kommer ha stor nytta av, och vi har startat upp den egna produktionen av PWR BLOK 400-F. Under Q2 2019 kommer PWR BLOK 400-F bevisas kommersiellt vid drift hos Afarak Mogale. När det sker kommer vi att ha visat att vår produkt kan producera elektricitet till lägre kostnad en något annat energislag, och samtidigt sänka koldioxidutsläppen kraftigt. Med de orden vill jag tacka alla investerare, medarbetare och samarbetspartners som med stort engagemang bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi är övertygade om att vi kommer skriva svensk industrihistoria och att vi under 2018 har närmat oss detta.

Gunnar Larsson
Verkställande direktör

Prenumerera på nyheter från Swedish Stirling

PRESSRELEASER

Pressreleaser

Finansiell kalender

13
Aug

Halvårsrapport

12
Nov

Kvartalsrapport

Finansiell kalender