Frågor och svar

Inga resultat hittades

Stirlingmotorn är en värmemotor och grundprincipen går ut på att omvandla en temperaturskillnad till en mekanisk rörelse. För att åstadkomma detta, används en gas som hålls i en stängd behållare. Olika delar av behållaren värms och kyls, vilket leder till att delar av gasen omväxlande expanderar och kontraherar. Volymförändringen används för att pressa en kolv fram och tillbaka, vilken i sin tur kan driva ett hjul eller något annat, t.ex. en elgenerator som i vårt fall. Teknologin uppfanns av en 1816 av den irländske prästen Robert Stirling.

Stirlingmotorn har ett antal egenskaper som gör den särskilt lämplig för att utveckla klimatpositiva och kostnadseffektiva lösningar för elproduktion – kvalitéer som andra motorer och lösningar saknar eller är betydligt sämre lämpade för. Bland annat kan stirlingmotorn i princip drivas med vilken värmekälla som helst. Den är tyst och nära nog vibrationsfri. Förbränningen som driver motorn sker externt – det vill säga utanför själva motorn. Framförallt har stirlingmotorn en enastående förmåga att omvandla värmeenergi till rörelseenergi.

Swedish Stirlings motor är unik i den bemärkelsen att den både har hög effekt och hög verkningsgrad. Det är inte speciellt komplicerat att bygga en mindre stirlingmotor med hög verkningsgrad, men att bygga en motor med stor effekt och samtidigt behålla hög verkningsgrad är komplicerat. Grundteknologin i Swedish Stirlings motor bygger på Saabs Kockums välrenommerade stirlingmotor som utvecklats i decennier och som sitter i svenska ubåtar sedan 1988. Swedish Stirling har sedan vidareutvecklat tekniken med stort fokus på att anpassa motorn för volymproduktion. Företagets stirlingmotor har idag, förutom stor effekt och hög verkningsgrad, även låga underhållskostnader och styckkostnaden per motor sjunker mycket snabbt vid serieproduktion.

Det behöver egentligen bara vara några graders skillnad för att man ska kunna driva en liten stirlingmotor, men ju högre temperaturskillnad desto större effekt. I PWR BLOK har vi en temperaturskillnad på nästan 700 grader mellan den ”varma” och ”kalla” sidan i stirlingmotorerna.

Stirlingmotorerna som sitter i PWR BLOK har en egentlig effekt på 40 KW per motor. För att minska behovet av underhåll och prioritera lång teknisk livslängd kör vi emellertid dessa på max 30 KW per motor. Motorernas verkningsgrad (förmåga att omvandla värmeenergi till rörelseenergi) ligger på ca 25 %. Swedish Stirlings motorer är unika eftersom de både har hög effekt och hög verkningsgrad. De flesta kommersiella producenter har motorer med betydligt lägre effekt.

Vi har inget formellt löpnande samarbete med Saab Kockums. Vi har en tillverkningslicens och avtal om teknisk support sedan 2008. Avtalet ger Swedish Stirling en evig, världsomfattande licens för utveckling, marknadsföring, försäljning och tillverkning av stirlingmotorer (försvarsapplikationer undantagna). Licensavgifter baseras på leveransvolym.

PWR BLOK är en containerbaserad lösning som Swedish Stirling utvecklat och där bolagets stirlingmotorer används för att återvinna energi från rest- och fackelgaser inom industrin genom att omvandla denna till elektricitet. Lösningen ger betydande energibesparingar och kostnadsreduceringar för kunderna, samt minskar de globala koldioxidutsläppen genom energiåtervinningen.

Varje PWR BLOK består av 14 motorer och har en nominell uteffekt om 400 kW.

PWR BLOK löser ett problem som bland annat metallproducenter i hela världen har försökt att lösa i decennier. Förenklat så återvinner PWR BLOK energin från restgaser som uppstår vid metallproduktion och omvandlar dessa till elektricitet. Det ger mycket stora kostnadsbesparingar tack vare minskat behov av köp elektricitet för metalltillverkare och minskar därmed också kraftigt deras koldioxidutsläpp

Varje PWR BLOK har en nominell uteffekt på 400 kW. För en tillverkare av ferrokrom med en restgas som normalt kan består av en mix av t.ex. CO (65 %) – H₂ (13 %) – CO₂ (8 %) – O₂ (1 %) – N₂ (13 %) och ett beräknat energiinnehåll på ca 9,05 MJ/NM³ så producerar PWR BLOK ca 3 480 MWh per år. Bränsleförbrukningen är i genomsnitt ca 560 NM³/h. Temperaturen i stirlingmotorernas bränslekammare är ca 720 grader och kylningens temperatur ungefär densamma som omgivande lufttemperatur plus 5 grader.

PWR BLOK är designat för att i princip vara i drift 24 timmar om dygnet årets alla dagar. Viss service och underhåll krävs efter ca 6000 timmars drifttid. Den uppskattade årliga drifttiden inklusive stopp för service och underhåll blir därmed ca 93-95 procent.

I dagsläget bedömer vi att ingen annan teknologi klarar av att omvandla restgaser till elektricitet på ett sätt som gör att tekniken kan konkurrera med PWR BLOK. Inom metallindustrin har man i decennier prövat olika typer av förbränningsmotorer, gas- och ångturbiner, men alla dessa lösningar stöter ofta på problem. Skälet är oftast att gasen är av så ojämn kvalité att de flesta motorer med intern förbränning inte fungerar, eller så är de tekniska lösningarna extremt kostsamma. Vi vet också att ett antal företag undersökt möjligheten att omvandla industriella restgaser till andra bränslen. Detta skulle sannolikt vara möjligt, men vi har även fått tydliga indikationer på att i de fall man prövat så har detta varit extremt kostsamt och har mycket svårt att konkurrera ekonomisk med PWR BLOK.

PWR BLOK är i sig själv speciellt utvecklad för att hantera restgas från just metallindustri, men teknologin har en extremt stor potential som framtida kostnadseffektiv och miljövänlig energikälla. Eftersom själva stirlingmotorn är sluten och endast värms från utsidan kan i princip alla bränslen användas, såsom naturgas, vätgas, metan, biogas, etanol eller dylikt.  Swedish Stirling har genom åren prövat PWR BLOKs förmåga att producera el vid användning av bland annat syntesgas och lågkvalitativ LPG (Eng. Liquefied Petroleum Gas) med goda resultat. Vid Bolagets testlaboratorium används idag metan som bränsle, och vid testriggen i Sibbhult används propan. Bolaget har även framgångsrikt testat att använda restvärme som bränsle, vilket innebär att även industrier som avger industriell restvärme under produktionsprocessen är ett potentiellt användningsområde.

PWR BLOK förbättrar miljön genom återvinning och att helt enkelt minska kundernas behov av köpt el. Genom att förbränna restgaserna i PWR BLOK kan man dra nytta av värmeenergin och omvandla denna till elektricitet. Man återvinner helt enkelt värme som annars ofta bara går till spillo. Ur ett miljöperspektiv är detta otroligt värdefullt. I Sydafrika – som är vår första marknad – har metallindustri som använder PWR BLOK möjlighet att minska sitt behov av köpt el med upp till ca 15 procent. Eftersom ca 87 procent av all elektricitet som används i landet produceras med hjälp av fossila bränslen – framför allt kolkraft – så ger PWR BLOK en mycket stor CO-minskning.

Vi skyddar vår teknologi genom en kombination av patent och genom att hemlighålla delar av våra produktionsmetoder. Vi har hittills lämnat in två patentansökningar rörande PWR BLOK och är mitt uppe i en process där fler kommer att lämnas in, men primärt inom områden där patentintrång är lätta att upptäcka. På områden där eventuella intrång i ett patentskydd är svåra att kontrollera – till exempel packningar och tätningar i stirlingmotorn – kommer vi snarare att försöka hemlighålla fakta och produktionsmetoder.

Vår långsiktiga strategi och ambition är att bygga upp ett mycket starkt och omfattande immateriellt skydd för vår teknologi. Vi är först ut med en ny och egenutvecklad teknologi som öppnar en helt ny marknad med betydligt större potential än vad de flesta kanske inser idag. Ett brett och starkt patentskydd skyddar detta och säkerställer att Swedish Stirling också får skörda värdet av det utvecklingsarbete som läggs ner. Det gör det dessutom mycket kostsamt för större industriella aktörer att kopiera teknologin den dag de börjar inse hur stor den verkliga marknadspotentialen för PWR BLOK är.

Restgaser (eller fackelgaser) är brännbara biprodukter som uppstår i olika typer av verksamheter och industri.  Dessa gaser är många gånger extremt giftiga och/eller miljöskadliga. Metan – som är en vanlig restgas inom bland annat jordbruk och vid reningsanläggningar har till exempel en potential för global uppvärmning som är 34 gånger större än koldioxid. På grund av att restgaser är så miljöskadliga så förbränns dessa alltid genom så kallad fackling innan de släpps ut i atmosfären. Kunskapen om den stora mängd restgaser som facklas årligen utan att värmeenergin utnyttjas över hela världen är anmärkningsvärt liten med tanke på de senaste decenniernas diskussioner om de globala klimatförändringarna.

Brännbara restgaser existerar som en biprodukt inom väldigt många och olika industrier och verksamheter, men det finns – vad vi har kunnat se – ingen riktigt bra sammanställning över den totala mängden som produceras globalt årligen. Inom ferrokromindustrin som Swedish Stirling valt att fokusera initialt så facklas det ungefär bort 6 miljarder Nm3 årligen, men det är bara en liten del av hela metallindustrins restgaser. Vid all metallproduktion av icke-ädla metaller, så som stål, nickel, titan, med flera, så uppstår restgaser som ofta bara bränns upp utan att energin återvinns. Restgaser finns även inom petroleumindustrin, vid reningsverksanläggningar, vid jordbruk och deponier för att ge några exempel. När det gäller petroleumindustrin så gjorde Världsbanken för ett antal år sedan en sammanställning (OPEC Bulletin 2015/5) av hur mycket restgas som bränns upp årligen. Enligt denna så facklar man inom petroleumindustrin bort häpnadsväckande 140 miljarder Nm3 restgas varje år utan att energiinnehållet tas tillvara. Det motsvarar ungefär hela Afrikas energibehov varje år.  

Vi har initialt valt att fokusera på den sydafrikanska ferrokromindustrin. Det viktigaste för Swedish Stirling i nuläget är att etablera PWR BLOK kommersiellt. Då det skett kommer det möjliggöra fler projekt, högre produktionsvolymer och ett bredare fokus. Vi identifierade tidigt den sydafrikanska ferrokromindustrin som en lämplig initial marknad. Det finns flera skäl till detta. Vi har varit närvarande i regionen sedan 2012 och har goda kontakter med representanter för samtliga större tillverkare inom landets ferrokromindustri. Produktionen är extremt elintensiv samtidigt som marknadspriset på el i landet är högt, så PWR BLOK kan initialt spara stora kostnader för kunderna. Marknadspotentialen för PWR BLOK är också stor inom landets ferrokromindustri och uppskattas till ca 220 MW. Efter Sydafrika är vårt fokus primärt den europeiska marknaden.

Ja, alla verksamheter och industrier där restgaser produceras är tänkbara marknader för PWR BLOK. Priset vi kan erbjuda, är rekordlågt för klimatpositivt producerad elektricitet och intressant för alla typer av elintensiva industrier med tillgång till restgaser. I nuläget är vi dock fullt fokuserade på den sydafrikanska ferrokromindustrin.

Att vi inledningsvis valt att prioritera metallindustrin beror helt enkelt på att kundnyttan med vår teknologi är mycket stor där. PWR BLOK är en extremt bra affär för just metallproducenter eftersom de både har restgas och ett stort eget behov av elektricitet. I all metallproduktion går det nämligen åt mycket stora mängder elektricitet. Det är inte ovanligt att denna utgör 40 procent av metallproducenternas totala kostnad. Hälften av all den energi som man för in i processen omvandlas sedan till kemisk energi (restgaser) som man idag facklar (bränner upp) eftersom det inte har finns någon bra metod som klarar av att återvinna energin. Med PWR BLOK kan metallproducenterna återvinna energi ur sina egna restgaser och själva producera upp till ca 15 procent av den el som behöver. PWR BLOK löser därmed ett problem som metallproducenter över hela världen har ägnat decennier åt att försöka lösa.

För petroleumindustrin är PWR BLOK givetvis också intressant, men de har sannolikt inte själva ett lika stort behov av den elektricitet som PWR BLOK producerar. Därmed finns inte samma starka ekonomiska drivkraft att investera i återvinning av energin i de egna restgaserna som så uppenbart finns för metallproducenter. Det finns säkert undantag från detta inom petroleumindustrin redan idag, och förutsättningarna kommer säkert också att förändras i och med att den globala efterfrågan på elektricitet fortsätter att öka och miljökraven blir tuffare. 

Vårt fortsatta fokus kommer att vara den globala metallindustrin i allmänhet, och den sydafrikanska ferrokromindustrin i synnerhet under de kommande åren. Bara inom den sydafrikanska ferrokromindustrin har vi en potential på minst 220 MW. Efter Sydafrika kommer vårt fokus primärt vara Europa och produktionen av ferrolegeringar (ferroalloys), men även andra industrier som har industriella restgaser eller restvärme i sin produktionsprocessen är potentiella kunder. 

Ja det har vi. Vi vet att PWR BLOK fungerar med restgaser från produktion av järnlegeringar (Ferro Alloys) där ferrokrom är en av dessa. Bolaget har även genom åren prövat PWR BLOKs förmåga att producera el vid användning av bland annat syntesgas och lågkvalitativ LPG (Eng. Liquefied Petroleum Gas) med goda resultat. Vid Bolagets testlaboratorium används idag metan som bränsle, och vid testriggen i Sibbhult används propan. Eftersom själva stirlingmotorn är sluten och endast värms från utsidan kan i princip alla bränslen användas, såsom naturgas, vätgas, metan, biogas, etanol eller dylikt. Vi har även under 2022 framgångsrikt testat att använda restvärme som bränsle, vilket innebär att även industrier som avger industriell restvärme under produktionsprocessen är ett potentiellt användningsområde.

Att lansera och introducera ny teknologi tar alltid tid. Idén till PWR BLOK lanserades för metallindustrin i Sydafrika hösten 2017. Den första prototypen (PWR BLOK generation 1) installerades och driftsattes våren 2019, version 2 (PWR BLOK generation 2) driftsattes hösten 2020, ungefär tre år efter att idén lanserades för marknaden, och slutligen driftsattes under 2021 generation 3, som vi sedan startade serieproduktion av under 2022. Bara inom gruvindustrin i Sydafrika har man i 40 – 50 års tid försökt att hitta tekniska lösningar och metoder för att återvinna energin ur restgaser. Man har lagt ner mycket tid och stora ekonomiska resurser, men trots detta inte hittat någon hållbar lösning. Utifrån den tidshorisonten går introduktionen av PWR BLOK snabbt. Man får inte glömma att PWR BLOK är en helt ny lösning på ett gammalt problem för en ganska konservativ bransch. Den feedback som vi utan undantag fått från potentiella kunder, banker och andra intressenter är inte att vår lansering går långsamt – tvärtom.

Swedish Stirling AB är ett publikt bolag i Sverige sedan 28 november 2016, och sedan 6 november 2020 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Aktien handlas under kortnamnet STRLNG

Swedish Stirling har i och med den pågående kommersiella utrullningen av PWR BLOK genomfört en översyn av verksamheten och bolagets affärsmodell. Detta har resulterat i att bolaget har beslutat att revidera den tidigare affärsmodellen och övergå till att helt fokusera på direkt försäljning av PWR BLOK till slutkund. Detta sker antingen genom försäljning direkt från Swedish Stirling eller via långsiktiga affärspartners, och skiljer sig från den tidigare affärsmodellen där bolaget även erbjöd slutkunder en möjlighet att köpa en energiomvandlingstjänst. Utöver produktförsäljning kommer bolaget även inrikta sig på drift, underhåll och service på en eftermarknad.

 

Vi försöker alltid regelbundet kommunicera vad som händer i bolaget och vara så öppna, transparenta och tillgängliga som möjligt. Eftersom vi är helt ensamma om en ny teknologi som löser ett mycket omfattande industriellt och ekologiskt problem så är vi fortfarande ganska selektiva med att brett dela med oss av detaljerad information om teknologin. Det kan även finnas situationer då vi är bundna av avtal att inte kommunicera detaljer, vilket vi självfallet efterlever. I övrigt ligger det givetvis i vårt eget intresse att dela med oss av och sprida information om vår teknologi. 

När det gäller finansiell information eller annan information som kan vara kurspåverkande följer vi självfallet den lagstiftning och de regelverk som gäller. Vi har också samlat mycket av informationen om bolaget och vår teknologi på vår webbsida, och där publicerar vi också med jämna mellanrum nyheter och händelser på marknaden och i omvärlden som har eller kan ha betydelse för bolaget. Sedan hösten 2019 har vi också flera företag som regelbundet publicerar analys om bolaget kvartalsvis. Dessa finns publicerade under (https://swedishstirling.com/investerare/analyser/). Sedan publicerar vi givetvis våra finansiella rapporter kvartalsvis och vår vd har i anslutning till detta oftast presentationer online där det finns möjlighet att ställa frågor direkt. När det gäller att träffa oss så försöker vi regelbundet delta på olika investerarträffar och event runt om i landet. Var och när hittar man på https://swedishstirling.com/investerare/traffa-swedish-stirling/

Nej det gör vi inte. Solenergiprojektet är sedan 2019 helt avvecklat och allt vårt fokus ligger på vår produkt PWR BLOK.

Swedish Stirling är ett mindre bolag med begränsade resurser. Förnärvarande ligger hela vårt fokus på vår egen produkt PWR BLOK och en större kommersiell lansering av denna inom metallindustrin i allmänhet och ferrokromindustrin i Sydafrika i synnerhet. Vi har för tillfället inte möjlighet att lägga resurser på andra typer av projekt eller områden. Kommersiell framgång för Swedish Stirling kommer också innebära klar minskning av de globala koldioxidutsläppen.

Vi säljer inte enskilda stirlingmotorer. All vår produktion av motorer är avsedd för vår produkt PWR BLOK.