ripasso_logo_watermark.svg

Certifierat av Lloyd’s Register:

Swedish Stirlings PWR BLOK 400-F ger billigast el och störst CO2 besparingar

SNABB ÅTERBETALNING OCH STORA CO2 BESPARINGAR

Unik återvinningslösning

PWR BLOK 400-F är en containerbaserad lösning där Swedish Stirlings stirlingmotorer används för att utvinna energi från rest- och fackelgaser inom industrin. Denna möjliggör betydande energibesparingar och kostnadsreduceringar, samt minskar de globala koldioxidutsläppen. PWR BLOK 400-F innehåller 14 stirlingmotorer i en container och levererar en sammanlagd nettoeffekt på 400 kW. Containern placeras i anläggningar där förbränning av restgas sker och omvandlar gasen till el. Priset på PWR BLOK gör att kunden får en återbetalningstid på omkring tre år. Teknologins livslängd är minst 25 år och ger kunderna möjligheten att minska den mängd el som köps från nätet med upp till 15 procent.

Container_13.jpeg

Omvandlar restgas till klimatsmart el

I många verksamheter, inte minst inom metallindustrin, förekommer biprodukter i form av gaser (restgas) som idag många gånger bara bränns upp utan att energin tas tillvara. I decennier har metallproducenter runt om i världen prövat olika lösningar för att tillvarata energin ur dessa restgaser. Inom ferrokromindustrin i Sydafrika har man bland annat prövat att återvinna energin med hjälp av förbränningsmotorer, gas- och ångturbiner, men alla lösningar har misslyckats. Skälet är oftast att gasen är av så ojämn kvalité att de flesta motorer med intern förbränning inte fungerar, eller så är de tekniska lösningarna extremt kostsamma. Stirlingmotorn är däremot, tack vare sin externa förbränning, i det närmaste okänslig för vilken typ av gas som bränns eller kvalitén på den aktuella gasen. Därför är det nu möjligt att börja omvandla dessa restgaser till klimatsmart el med PWR BLOK.

Container_12.jpeg

Rekordlågt elpris – 21 öre per kWh

Ett tydligt exempel på fördelarna med PWR BLOK 400-F är den sydafrikanska ferrokromindustrin. Denna industri producerar stora mängder restgas som idag bränns upp, samtidigt som kostnaderna för el utgör nästan en tredjedel av industrins totala produktionskostnader. Swedish Stirlings lösning gör det möjligt att återvinna delar av energin i restgasen genom använda värmen för att producera el med stirlingmotorerna i PWR BLOK. Jämförelsepriset (levelized cost of energy) för el producerat med PWR BLOK blir 21 öre/kWh, vilket verifierats av Lloyds. Det är 44 procent lägre än exempelvis geotermiskt producerad el, som är den näst billigaste energikällan enligt Annual Energy Outlook 2019. Andra klimatsmarta energikällor som sol- och vind, med eller utan lagringskapacitet, är minst dubbelt så dyra per kWh men i de flesta fall till och med avsevärt högre.

ripasso-pwrblok-video-1.jpg

Reducerar CO2-utsläppen

I Sydafrika produceras idag ca 87 procent av all el med fossila bränslen, enligt siffror från Eskom. PWR BLOK minskar behovet av köpt el producerad med fossila bränslen och möjliggör därför en reduktion av koldioxidutsläpp i Sydafrika med ca 3 500 ton per år och PWR BLOK, vilket verifierats av Lloyd’s under våren 2019.

Certifieringen från Lloyds visar också att PWR BLOK ger större koldioxidbesparingar i Sydafrika än något annat tillämpligt energislag, samt att varje investerad krona i PWR BLOK ger en årlig CO2 besparing på ca 0,51 kg. Det kan jämföras med Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet (2015–2018) där varje investerad krona i genomsnitt beräknas ge en årlig CO2 minskning på 0,15 kg. Trots att PWR BLOK primärt är utvecklad för att generera klimatsmart, billig elektricitet har teknologin dessutom en potential att ge en avkastning i form av en CO2 reduktion som är drygt 340 procent högre än satsningarna i Klimatklivet, och detta utan någon form av stöd eller subventioner.

Tillverkning, slutmontering och leveransprovning av PWR BLOK 400-F görs av AQ Enclosure System AB på deras anläggning i Vaggeryd. Vid årsskiftet 2018/2019 skeppades den första PWR BLOK 400-F för leverans till den sydafrikanska ferrokromproducenten Afarak Mogale Pty.