ripasso_logo_watermark.svg
PWR-Closeup-copy.jpg

Swedish Stirlings PWR BLOK ger billig el och stora CO2 besparingar

Unik återvinningslösning

PWR BLOK är en containerbaserad lösning där Swedish Stirlings stirlingmotorer används för att utvinna energi från restgaser och restvärme inom industrin. Denna möjliggör betydande energibesparingar och kostnadsreduceringar, samt minskar de globala koldioxidutsläppen. PWR BLOK  innehåller 14 stirlingmotorer i en container och levererar en sammanlagd nettoeffekt på 400 kW. Containern placeras i anläggningar där förbränning av restgas sker och omvandlar gasen till el. Priset på PWR BLOK gör att kunden får en återbetalningstid på omkring fem till sju år. Teknologins livslängd är upp till 25 år och ger kunderna möjligheten att minska den mängd el som köps från nätet med upp till 15 procent.

Så här fungerar PWR BLOK teknologin för metallindustrin

 
Swedish_Stirling-Omvandlar-restgas.png

Omvandlar restgas till klimatpositiv el

I många verksamheter, inte minst inom metallindustrin, förekommer biprodukter i form av gaser (restgas) som idag många gånger bara bränns upp utan att energin tas tillvara. I decennier har metallproducenter runt om i världen prövat olika lösningar för att tillvarata energin ur dessa restgaser. Inom ferrokromindustrin i Sydafrika har man bland annat prövat att återvinna energin med hjälp av förbränningsmotorer, gas- och ångturbiner, men alla lösningar har misslyckats. Skälet är oftast att gasen är av så ojämn kvalité att de flesta motorer med intern förbränning inte fungerar, eller så är de tekniska lösningarna extremt kostsamma. Stirlingmotorn är däremot, tack vare sin externa förbränning, i det närmaste okänslig för vilken typ av gas som bränns eller kvalitén på den aktuella gasen. Därför är det nu möjligt att börja omvandla dessa restgaser till 100 procent koldioxidneutral el med PWR BLOK.

PWR-BLOK-gen3_6.jpg

Minskade elkostnader

Ett tydligt exempel på fördelarna med PWR BLOK är den sydafrikanska ferrokromindustrin. Denna industri producerar stora mängder restgas som idag bränns upp, samtidigt som kostnaderna för el utgör över 40 procent av industrins totala produktionskostnader. Swedish Stirlings lösning gör det möjligt att återvinna delar av energin i restgasen genom att använda värmen för att producera el med stirlingmotorerna i PWR BLOK. Avfallet (restgasen) blir gratis bränsle i processen och det minskade behovet av köpt elektricitet skapar stora kostnadsbesparingar för industrin.

Swedish_Stirling-Sydafrika.png

Minskade CO2-utsläpp

Precis som i andra former av återvinning är PWR BLOK inte bara en kostnadseffektiv lösning utan också en miljövänlig sådan. I Sydafrika, där Swedish Stirling introducerat teknologin, produceras idag ca 87 procent av all elektricitet i landet med fossila bränslen, enligt  det sydafrikanska statliga elbolaget ESKOM. Eftersom PWR BLOK minskar behovet av köpt el producerad med en mycket stor andel fossila bränslen bidrar teknologin också till  en kraftig reduktion av koldioxidutsläpp i Sydafrika. Enligt ESKOM ger varje producerad MWh elektricitet i landet ett genomsnittligt CO2-utsläpp på 1 ton. Det innebär att varje PWR BLOK reducerar koldioxidutsläppen i Sydafrika med ca 3 500 ton per år, och att kunden får motsvarande utsläppsrätter i landet.