ripasso_logo_watermark.svg
BW9.jpg

Tekniska specifikationer och fakta om PWR BLOK (generation 3)

Tekniska specifikationer

PWR BLOK generation 3 är den industrialiserade version av PWR BLOK, som Swedish Stirling nu inleder volymproduktion av. I utvecklingen av generation 3 har fokus primärt legat på förändringar och uppgraderingar av PWR BLOK som minskar produktionskostnaderna, underlättar drift och underhåll, ger minsta möjliga miljöbelastning samt underlättar återvinning. Standardisering, Modularisering, Artikelreduktion, Variantbegränsningar, Standardiserat standardartikelsortiment, Design-to-Cost och Design-for-Assembly har varit några av ledorden för utvecklingsarbetet.

Nedan beskrivs olika tekniska fakta om generation 3 av PWR BLOK. Sprängskissen nedan visar även de olika komponenter och delsystem som finns i enhetens ”varma” respektive ”kalla” sida.

 

PWRBLOK-Specifications-final.png

Standardiseringar för låga produktions- och driftkostnader

PWR BLOK generation 3 har identiska mått med en 40ft-High Cubicle (mot tidigare något udda 45ft) Container och kan hanteras som en sådan genom hela transportkedjan till slutdestinationen. Det ger låga transportkostnader. Enheten är uppdelad i en varm sida (sidan med Stirlingenheterna) – respektive en kall sida – Servicesidan – där i synnerhet temperaturkänsliga komponenter är monterade. Enheten består av 7 helt identiska celler med plats för två Stirlingenheter, en undre och en övre, i varje cell. De 14 Stirlingenheterna är också helt identiska och innehåller bland annat en Stirlingmotor och en generator. Detta ger oss ett minimalt antal artiklar i produktion och som reservdelar. Har man reservdelar till en Stirlingenhet har man det till alla 14. Förändringarna i generation 3 ökar också nyttjandegraden för kunden. Om kontrolldatorn av någon anledning stänger ned en motor pga fel och den inte startar efter ett antal försök så kan man enkelt byta ut den trasiga Stirlingenheten mot en fungerande, på mindre än 15 minuter.

Gen3-i-SA-scaled.jpg

Lägsta möjliga miljöbelastning

PWR BLOK gen3 har även en mindre miljöbelastning en tidigare version. Vi har bland annat valt att använda Magnelis, en plåt med en unik ytbehandling som inte kräver efterbehandling, i väggar och tak. Det medför att det bara är själva lastbärarens svetsade struktur som behöver målas, och därmed har många liter färg sparats för lägsta miljöbelastning och lägsta kostnad. Av samma anledning och pga specifika krav använder vi också mycket rostfritt stål i framför allt rörledningar. Vi har även minimerat materialåtgången genom att lastbäraren under transport är förstärkt med ett antal tillfälliga diagonala dragstänger för att minimera materialåtgång och därmed också kostnad. De komponenter som vid installation monteras på utsidan av PWR BLOK är bi-packade på insidan av PWR BLOK enheten, till destinationen där de packas upp och monteras utvändigt. PWR BLOK gen3 har även en mycket hög återvinningsgrad vid end-of-life efter ca 25 år.

 

PWR-BLOK-gen3_6.jpg

Robusta säkerhetssystem

Eftersom de restgaser från metallproduktion som används som bränsle är både giftiga och potentiellt explosiva så gäller rigorösa säkerhetsbestämmelser för vår produkt. PWR BLOK har ett antal automatiserade säkerhetsfunktioner som är inbyggda i produkten. Till exempel så säkerställs, före uppstart, att vi har tillgång till Kvävgas, Bränslegas och Arbetsgas, alla med rätt tryck, före det överhuvudtaget går att starta respektive Stirlingenhet. Samtliga säkerhetsfunktioner är inbyggda och övervakas ständigt av processdatorn i PWR BLOK, per Stirlingenhet och per övriga delsystem i PWR BLOK. Vi har i delsystemen även tryckgivare, tryckvakter, temperaturgivare, nivågivare, osv. som övervakar processer och säkerhet. Skulle vi trots allt få någon form av läckage så har vi gasdetektorer på strategiska positioner som larmar och bryter processen. Om en Stirlingmotors brännkammare inte fungerar som det är tänkt stänger kontrolldatorn ned den aktuella Stirlingmotorn och avslutar med en automatisk renspolning av brännkammare och avgasrör med kvävgas som säkerställer att ingen brännbar gas eller syre finns i dessa delar av PWR BLOK.

Screenshot-2021-05-10-at-09.57.38.png

Övriga system vid installation

PWR BLOK är den största och mest komplexa enheten vid en installation på sajt, men utöver själva PWR BLOK ingår även ytterligare två enheter vid installation. Den ena är en bränslegasenhet, som säkerställer att bränslegasen har rätt tryck, lågt fuktinnehåll samt rensar gasen från större partiklar innan denna leds in i PWR BLOK. Den andra enheten är en större standardiserad industrikylare (9m lång) som förser Stirlingmotorerna i PWR BLOK, med kylvatten.